تعداد بازدید: 5540

توصیه به دیگران 2

دوشنبه 14 دی 1388-0:0

کريمي مله:موسوي عقب نشيني نکرده است

گفت وگوي تفصيلي بادکتر علي کريمي مله،عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران و تحليل گر مسايل سياسي درباره نکات اصلي بيانيه جديد موسوي،آينده سياسي جريانات داخلي،راه هاي برون رفت از بحران کنوني و...


بنا بر درخواست برخي مخاطبان و بازخورد مطلب پيشين مربوط به اظهارات دکتر علي کريمي مله درباره وقايع عاشوراي امسال(کامنت هاي خوانندگان)،بهتر ديديم با اين استاد علوم سياسي دانشگاه و فعال اصلاح طلب به گفت وگو بنشينيم و سئوال هاي خود و مخاطبان را از وي بپرسيم.ماحصل گفت وگوي دو ساعته مازندنومه با کريمي مله در پي آمده است.

-----------------------

*بيانيه هايي منطقي و هوشمندانه

عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران درباره ويژگي هاي بيانيه هاي 17 گانه موسوي اظهار داشت:بيانيه هاي ميرحسين تا کنون منطقي،هوشمندانه و سياست مدارنه تنظيم شده است.


وي تصريح کرد:البته سياست مدارنه به معناي فريب و نيرنگ نيست،بلکه به اين معناست که موسوي قواعد رفتار سياسي را در شرايط کنوني کشور درک مي کند و بيانيه جديد وي نيز از اين قاعده مستثني نيست.


دکتر کريمي ضمن اعلام اين نکته که بيانيه هفدهم موسوي را عقب نشيني تلقي نمي کند،توضيح داد:اين بيانيه مبتني بر آرمان ها و اصول مهندس موسوي و با توجه به محيط سياسي پرهياهوي فعلي کشور نوشته شده است.


اين استاد دانشگاه ادامه داد:اين اقدام هوشمندانه موسوي از چند بعد و زاويه قابل بررسي است؛از جمله اين که وي همه اتهام هايي را که در رخداد تلخ عاشورا به وقوع پيوست، از خود و هوادارانش زدود.

 

*عقب نشيني نکرده ايم

کريمي در پاسخ به اين سئوال ما که چرا آقاي رضايي معتقد است بيانيه هفدهم موسوي به نوعي دولت احمدي نژاد را به رسميت شناخته است،گفت:اگر ما به محتوا و کليدواژه هاي بيانيه هاي موسوي از ابتدا تا کنون توجه کنيم،متوجه مي شويم که وي همواره بر ضرورت کارآمدي ومسئوليت پذيري دولت توجه داشته است.


وي افزود:موسوي همواره به زمينه هاي ساختاري و سياسي در شرايط کنوني، به ويژه بعد از روي کار آمدن دولت موسوم به اصولگرا و نقص هايي که باعث مسئوليت گريزي دولت وفقدان پاسخ گويي اش مي شود،توجه داشت.


اين فعال سياسي اصلاح طلب به مازندنومه استدلال کرد:در بيانيه آخر مهندس موسوي عبارتي دال بر صحه گذاشتن بر انتخابات و به رسميت شناختن دولت وجود ندارد.


کريمي مله با اين توضيح که موسوي خواستار گسترش زمينه هاي خشونت توسط همه کنش گران،چه دولتي وچه معترضان،نيست،افزود:همواره تلاش وي اين بوده که از خشونت پرهيز کند و اسير دام و تله تندروهاي طرفدار دولت براي به خشونت کشيده شدن جنبش اعتراضي نشود.


وي ادامه داد:طبيعي است که براي يک سياست مدار رسيدن به اين هدف مستلزم ارايه برخي راهکارهاي عملي است،بر همين اساس موسوي در ادامه بيانيه، پيشنهادهايي را نيز مطرح کرد که اگر عقلاي نظام ودلسوزان از طيف هاي مختلف علاقه مند به فرو نشستن ابعاد بحرانند،بايد از راه حل هاي معقول وممکني که در بيانيه آمده استقبال کنند.


وي پيشنهادهاي ارايه شده در اين بيانيه را سنجيده و حرکت موسوي را نوعي از خودگذشتگي اعلام کرد و توضيح داد:موسوي در بيانيه چيزي براي شخص خود مطالبه نکرده است و فقط يک سلسله راه حل هاي تصحيحي و تکميلي براي به سازي مديريت انتخابات و کارآمدي دولت ارايه داده است.


استاد علوم سياسي دانشگاه مازندران ضمن اعلام اين نکته که بيانيه هفدهم تفسيرهاي متفاوت و در واقع نوعي ايهام دارد، تصريح کرد:کاربرد عبارت هايي که بتواند علي رغم برخورداري از صراحت،نوعي رفتار جديد مبتني بر سازش ومصالحه را به مخاطب منتقل کند،هوشمندي سياسي مهندس موسوي را نشان مي دهد.

 *کميسيون ملي انتخابات بايد تشکيل شود

دکترکريمي مله در بخش ديگري از گفت وگوي خود با مازندنومه در پاسخ به اين سئوال که" راه کار شما براي برون رفت از بحران هايي که ممکن است در انتخابات بعدي پيش بيايد چيست؟"اظهار داشت:بايد کميسيون ملي انتخابات در کشور تشکيل شود که ساز و کاري بين المللي و شناخته شده در دنيا دارد.


وي افزود:جامعه ما مي تواند از اين تجربه براي ترديدزدايي از انتخاب هاي آينده استفاده کند.


وي توضيح داد:تشکيل کميسيون ملي انتخابات يک اقدام پيشگيرانه است که مي تواند به شائبه هاي احتمالي پاسخ دهد.


وي ترکيب اين کميسيون را چهره هايي معتدل و افرادي که به بي طرفي اشتهار دارند،در کنارافرادي از نهادها و سازمان هاي حکومتي مثل نهاد رهبري،مجمع تشخيص،مجلس،شوراي نگهبان،قوه قضاييه و نمايندگان نامزدها مختلف برشمرد.


عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران افزود:مطمئنم که دولت از تشکيل اين کميسيون استقبال نمي کند،اما باور دارم براي اصلاح و رفع مشکلات بايد اين اقدام پيشگيرانه صورت پذيرد.

 

*دنبال تغيير نيستيم

وي تصريح کرد:تغيير نظام مشروع،منطقي وممکن نيست و ما به اصلاح اعتقاد داريم.


کريمي در بخش ديگري از گفت وگوي خود با مازندنومه اظهار داشت:خواست قلبي جناح راست طرفدار دولت و تندروهاي اصولگرا،انحصار تمامي قدرت و شبيه سازي تمام عيار سياسي است.


وي در توضيح اصطلاح شبيه سازي سياسي گفت:دولتي ها تمايل دارند همه گروه ها و جريانات مثل رييس دولت فکر و رفتار کنند و جامعه به سوي يک دست شدن کامل يا نوعي خشونت گسترده و برخوردهاي خصمانه وحتي فراتر از چارچوب هاي قانوني واخلاقي پيش برود.

*ضد راديکال شدن فضا هستيم

از دکتر علي کريمي مله درباره آينده سياسي جريان حاکم و معترضان پرسيديم که پاسخ داد:بر اين باورم که عقلاي مجرب سياسي و اصولگرايان ميانه رو که ارتباطات خوبي هم با ساختارهاي فرادستي قدرت در ايران دارند، با اين تماميت خواهي همراهي مطلق نخواهند کرد و به نظر مي رسد تحقق هدف تندروانه طرفداران دولت با موانع درون وبرون جناحي مواجه مي شود،اما در عين حال نبايد ناديده گرفت که چنين خواست وهدفي باعث راديکاليزه شدن بخشي از جنبش اعتراضي مي شود.


وي افزود:البته راديکاليزه کردن جنبش سبز خواست همين گروه تندرو و در راستاي تحقق منافع آن هاست،چون در اين صورت حذف واعمال خشونت وسرکوب، موجه قلمداد مي شود.


اين استاد علوم سياسي دانشگاه استدلال کرد:هاضمه سياسي و فرهنگي جامعه ما و احتياط و دورانديشي رهبران نمادين جنبش سبز باعث مي شود کليت جامعه از خشونت وتندروي وراديکال شدن پرهيز کند،اما در عين حال بايد به ظرفيت هايي که پتانسيل خشونت آميز شدن صحنه سياسي ايران را تحت تاثير قرار مي دهد،توجه کرد.


وي در توضيح اين مطلب گفت:براي مثال وضعيت نابسامان اقتصادي کشور ممکن است به پيوستن ناراضيان اقتصادي وبيکاران و افراد جوياي کار به بدنه جنبش سبز منجر شود و در اثر ناکارآمدي وبي تدبيري دولت اين جنبش گسترده تر و فربه تر شود.


وي افزود:محيط هاي بين المللي نيز در شرايط کنوني بازيگري موثرند،اين که تعامل ما به لحاظ فرهنگي،سياسي،اقتصادي وامنيتي با دنيا به چه نحو شکل مي گيرد در سمت و سو گيري آينده محيط سياسي ايران تاثيرگذار است.

اين تحليل گر سياسي ادامه داد:تشديد تحريم ها،افزايش تنگناهاي اقتصادي و امنيتي شدن مضاعف پرونده هسته اي همه عوامل تاثيرگذار آينده محيط سياسي ايران محسوب مي شود.


کريمي در پاسخ به اين سئوال که تشديد تحريم هاي بين المللي عليه کشور ما چه تاثيري بر جنبش اعتراضي مي گذارد،گفت:باور دارم تنش آلود شدن روابط ايران با ساير کشورها از يک منظر به نفع جريان حاکم است؛چرا که معترضان داخلي با تبليغات پرهياهوي دولتي به عنوان نيروهاي ستون پنجم و دنباله روهاي بيگانگان معرفي خواهند شد و سرکوب شان به امري مشروع تبديل مي شود.


وي تصريح کرد:جنبش سبز بايد در يک رفتار سنجيده، ضمن ترسيم مرزهاي شفاف خود با مداخلات بيگانگان،سعي کند اين حربه را از دست دولت گرايان بگيرد.

 

*بسي رنج بردم در اين سال سي

کريمي در توضيح اين پرسش مازندنومه که آيا گروه هاي مختلف اصولگرايان با امنيتي کردن فضا موافقند، گفت:استخوان بندي اصولگرايان کنوني با امنيتي شدن فضا همراهي نمي کنند،از جمله افرادي مثل آيت الله جوادي آملي،آيت الله اميني،عسگر اولادي و حتي محسن رضايي.


وي تصريح کرد:نظام نبايد پس از 30 سال رفتار گذشته وقديمي اش را به منصه ظهور بگذارد،چرا که اين اقدامات و رفتارها شاخص مناسبي براي پيشرفت و تمدن نيست.


اين فعال اصلاح طلب تاکيد کرد:نظام براي حفظ سلامت و تحکيم جايگاه و پايگاه خود بايد با جريان جنبش سبز مصالحه سياسي کند.


وي در توضيح مصالحه سياسي گفت:مصالحه به معناي بده و بستان نيست،بلکه توجه به مطالبات، به رسميت شناختن واحترام معترضان و پاسخ گويي تدريجي و مرحله اي به جنبش است.


عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران استدلال کرد:برخوردها و يک سونگري هاي تحقيرآميز به معترضان،زمينه هاي  راديکاليزه شدن جنبش را بيشتر مي کند.

*جنبش بي سر

دکتر کريمي مله در پاسخ به سئوال ديگر ما که چرا باور داريد رهبران جنبش سبز ايران نمادين هستند،اظهار داشت:جنبش هاي کنوني در دنيا سر ندارند و با جنبش هاي کلاسيک وسنتي تفاوت هاي ماهوي دارند.


وي افزود:جنبش هاي فعلي در دنيا رهبران نمادين دارند وسلسله مراتبي و دستوري اداره نمي شوند و بر  شبکه هاي اجتماعي مبتني هستند؛به همين دليل با حذف و دستگيري سران جنبش،حرکت متوقف نمي شود و از تکاپو نمي افتد.


استاد علوم سياسي دانشگاه مازندران تصريح کرد:جنبش سبز ايران هم رهبران نمادين دارد و اهداف سياسي آن با اهداف فرهنگي ممزوج است.بايد گفت ماهيت جنبش کنوني کارناوالي است يعني بر اساس اشتراکات حداقلي مطالبات تعريف شده ،نه حداکثري،بنابراين طيف ها و سلايق گوناگون به دليل اشتراک در حداقل ها گرد هم آمده اند.


وي افزود:طبيعي است که در اين اجتماع حداقلي،برخي که از نظام عبور کرده اند ومخالف آن هستند در ميان جنبش سبز جا گرفته اند اما بدنه و سران آن متعلق به نظام و دوستدار آنند.


کريمي در پايان گفت وگويش با مازندنومه اظهار داشت:من اشتباهات دولت مردان را در اين مي بينم که ماهيت بدنه جنبش سبز واکثريت آن ها را که خواهان اعتراض در چارچوب نظام هستند، ناديده مي گيرند و با بزرگ نمايي اقليت مخالفي که در ميان معترضان جا گرفته اند،سعي در راديکاليزه کردن جنبش مي کند.


 • چهارشنبه 18 اسفند 1389-0:0

  از این ادمایی که دم از اسلام میزنند و هیچی از دین نمیدونند متنفرم.گول حرفای این ادم به ظاهر دین دار نخورین...

  • يکشنبه 1 اسفند 1389-0:0

   واقعا از خواندن این چنین متنهای زیبا و مودبانه لذت میبرم.فرق این دکتر باسواد و اون شریعتی بیسواد کاملا پیداست

   • پنجشنبه 17 دی 1388-0:0

    ما بیشماریم.v v v v v

    • چهارشنبه 16 دی 1388-0:0

     دست دکتر درد نکنه.من که خیلی روشن شدم.

     • چهارشنبه 16 دی 1388-0:0

      استدلالهای دکتر کریمی برگرفته از دانش روز دنیاست و مثل روز روشن واضح است.معلوم نیست چرا بعضیها نمی فهند یا خودشان را به نفهمی می زنند.

      • محمد جعفري پيته نوئي مقيم مشهد پاسخ به این دیدگاه 0 0
       سه شنبه 15 دی 1388-0:0

       جناب اقاي كريمي شايسته است كه فرصت را مغتنم بداريد لذا انتظار نداشتيم كه تحصيل كرده هاي مان در جهل اطلاعات ديني اينگونه حيف ميل دشمن بشوند و دشمن از امثال شما به صورت ابزاري استفاده كند و خدا نكند تاريخ آينده اين مملكت به گونه اي از شما ها مثل تقي زاده ها وكسروي ها يادكند مدام توجه كنيد كه سروده ذيل در هدايت انسان دخيل است مشروط به اينكه شمشير بران اسلام باشيم نه نعل خر بيگانه آهن وفولاد از يك كوره مي آيند برون آن يكي شمشير بران وان يكي نعل خر است آن يكي

       • سه شنبه 15 دی 1388-0:0

        اي كاش گوشي شنوا براي اشنيدن ين سخنان وجود داشته باشد

        • دوشنبه 14 دی 1388-0:0

         خيلي ببخشيدا ولي ؛ شتر در خواب بيند پنبه دانه!

         • دوشنبه 14 دی 1388-0:0

          از استدلال های دکتر کریمی ممنونیم.با سپاس از سایت که با ایشان گفت وگو کردند


          ©2013 APG.ir