تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 28 آبان 1383-0:0

يافته هاى جديد در تپه باستانى «گوهرتپه»

سارى ، على خاكزاد


باستان شناسان در سومين فصل كاوشهاى خود در محوطه باستانى «گوهرتپه» واقع در شرق مازندران به يافته هاى جديدى دست يافتند. اين يافته ها شامل : نظام طبقات اجتماعى ، گروههاى مهاجر و برخى از موضوعات انسان شناسى است. «على ماهفروزى» ، باستان شناس و سرپرست هيأت كاوش، دراين باره مى گويد: كاوش باستان شناسى در سايت باستانى گوهرتپه به دنبال پژوهش هاى انجام گرفته در سالهاى گذشته انجام شد و اين تپه به عنوان مهمترين مكان در دوران شهرنشينى در حاشيه درياى خزر شناخته شده است . به لحاظ گستردگى وسعت گوهرتپه و قرارگرفتن آن در كنار محوطه هاى دوران پارينه سنگى و نوسنگى و همچنين باگمانه زنى هاى انجام گرفته مشخص شد كه نخستين استقرار دراين محيط در دوران نوسنگى و در ۷هزار سال پيش رخ داده است. باتوجه به مواد فرهنگى به دست آمده در گمانه هاى مختلف احتمال وجود يك جامعه مركب و پيچيده اجتماعى در گوهرتپه دور از ذهن نيست و شرايط مطلوب و امكانات بالقوه باعث گسترش وسعت استقرارى و قرارگيرى اين منطقه در آستانه شهرنشينى در اوايل دوران مفرغ شده است. گوهرتپه در اواسط دوران مفرغ به يكى از بزرگترين شهرهاى منطقه تبديل شده و وسعت آن به بيش از ۵۰هكتار رسيده است. اين درحالى است كه در ۳۷۰۰ سال پيش به جهت گرم شدن منطقه، اين مكان به مرور شاهد كاهش جمعيت شد و به سرعت متروك شد. لذا با مهاجرت احتمالى ساكنان اين تپه به مناطقى كه داراى امكانات بالقوه در حاشيه كوهستانى اين منطقه بود، اين وضعيت به وجود آمده است. با به وجود آمدن امكانات لازم و شرايط اقليمى مناسب در ۵۰۰سال بعد در دوران عصر آهن، اقوام جهت اسكان دائم راهى دشت منطقه شدند و در حاشيه شيب اين شهر ويران شده كه به صورت تپه ماهور درآمد، تدفين هاى خود را انجام دادند. در فصل جديد كاوش باستان شناسى در گوهر تپه همچنين تعدادى اسكلت به دست آمد كه به صورت چمباتمه و طاق باز دفن شده بودند. از ديگر يافته هاى اين كاوش پيكره سفالى وسنگى حيوانات و انسانها به همراه آثار دوك و سردوك بود.


    ©2013 APG.ir