تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 25 آذر 1383-0:0

دزدان‌ مسلح‌ با كلت‌ و قمه‌ مسافران‌ يك‌ اتوبوس‌ را غافلگير كردند

اين‌ دزدان‌ كه خود را به‌ عنوان‌ مسافر جا زده‌ بودند،يكشنبه‌ گذشته‌ از مسافران‌ اتوبوس‌ تهران‌ مازندران‌ قصد اخاذي‌ داشتنداما با همياري‌ راننده‌، مسافران‌ و پليس‌ دستگير شدند.


مسافران‌ يك‌ دستگاه‌ اتوبوس‌ كه‌يكشنبه‌ گذشته‌از تهران‌ عازم‌ مازندران‌ بودند ساعت‌ 30 :20 با تهديد دو سارق‌ مسلح‌كه‌ خود را به‌ عنوان‌ مسافر جا زده‌ بودند روبه رو شدند. اين‌ سارقان‌پس‌ از عبور اتوبوس‌ از پليس‌ راه‌ آزاد راه‌ كرج‌ در يك‌اقدام‌ غافلگيرانه‌ به‌ سوي‌ مسافران‌اسلحه‌ و قمه‌كشيدند و با تهديد،پول‌ و اشياي‌ قيمتي‌ مسافران‌ رابه‌ زور از آنان‌ گرفتند. اين‌ گزارش‌ حاكي‌ است‌،در نزديكي‌هاي‌پليس‌ راه‌ قزوين‌، راننده‌ اين‌ اتوبوس‌ در يك‌ فرصت‌ مناسب ‌با استفاده‌ ازغفلت‌ سارقان‌ كه‌ مشغول‌ خالي‌ كردن‌ جيب‌هاي‌ مردم‌ بودند،با تلفن‌ همراه‌ خودپليس‌ قزوين‌را در جريان‌حادثه‌ قرار داد. پس‌ از اين‌ اقدام‌ راننده‌، يكي‌ از مسافران‌ نيز در حركتي‌ سريع‌ به‌ سمت‌ يكي‌ از سارقان‌ حمله‌ كرد. اين‌ مسافر در مورد چگونگي‌ اقدام‌ خود گفت‌: با مشاهده‌ اين كه‌ سارقان‌ هيچ‌ توجهي‌ نداشتند به‌ سوي‌ يكي‌ از آنها حمله‌ كردم‌. وقتي‌همدست‌ او متوجه‌ اين‌ حركت‌ من‌ شد با اسلحه‌ به‌ سوي‌ من‌ نشانه‌ گرفت‌. ولي‌ نمي‌ دانم‌ چه‌ شد كه‌ تفنگش‌ گير كرد و از كار افتاد. او ادامه‌ داد: ساير مسافران‌با ديدن‌ اين‌ صحنه‌ به‌ كمك‌ من‌ آمدند و با كمك‌ يكديگر در مقابل‌آنهاايستاديم‌ و از آنجايي‌ كه‌ به‌ پليس‌ راه‌ نزديك‌ مي‌ شديم‌ با حضورماموران‌، هر دوسارق‌ را دستگير كرديم‌. گفتني‌ است‌، متهمان‌ به‌ نام‌هاي‌ نادر 23 ساله‌ و احمد 25 ساله‌، ساكن‌ كرج‌داراي‌ سابقه‌ كيفري‌ و معتاد به‌ مواد مخدر، هم‌ اكنون‌ دربازداشت‌ بسر مي‌برند.


    ©2013 APG.ir