تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 26 آذر 1383-0:0

خطر سيل بردگي خطوط راه آهن شمال را تهديد مي كند

حادثه ريزش كوه در مسير خط آهن فيروزكوه در جلسه ستاد حوادث غيرمترقبه راه آهن شمال كشور بررسي شد.


عباس پناهي مديركل راه آهن شمال در اين جلسه، اين حادثه را هشدار جدي براي واحدهاي خط، ابنيه فني، نگهداري خطوط و ديگر واحدها دانست و خواستار شناسايي بسترهاي وقوع حوادث مشابه و رفع معايب و موانع بر سر راه فعاليت عادي راه آهن شد. وي با اشاره به اينكه خطر سيل بردگي خطوط در مناطق جلگه اي راه آهن شمال را تهديد مي كند، افزود: در مناطق كوهستاني نيز خطوط راه آهن با خطر ريزش كوه مواجه است. وي لزوم رعايت مواد ايمني را يادآور شد و بر ضرورت تهيه نقشه خط جديد مانوري در پل سفيد، اضافه كردن خط شن و احداث سوله پوشش قطار نجات و جرثقيل، تهيه جك 6 تني تيفور و جرثقيل 50 تني، تلفنهاي صحرايي و آماده سازي سالنهاي نجات جداگانه تأكيد كرد. همچنين در اين جلسه با بررسي ابعاد حادثه اخير، تشكيل سريع ايستگاه موقت، اعزام به موقع كميسيون فني و واحدهاي پشتيباني در مواقع بحران به تصويب رسيد.


    ©2013 APG.ir