تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 25 اسفند 1383-0:0

بازهم کتابي درباره امير پازواري!

"اميري خواني در مازندران" کتاب کوچکي است که به تازگي توسط صدا وسيماي مرکز مازندران منتشر شده است.


در کتاب حاضر پس از معرفي جشنواره اميري خواني که که از سال 1378 تاکنون هر ساله در صدا و سيماي مرکز مازندران برگزار مي شود؛ مقاله اي از دکتر علي کردان- معاونت مجلس و امور استان هاي صدا وسيما- با عنوان "درباره امير و نقل اشعار او"و سپس مقاله اي از سيد رمضان شجاعي- مديرکل صداوسيماي مرکز مازندران – با عنوان" زخمه هايي که اين گونه خوش بر تار روح مي نشيند" آمده است." نگاهي به شعر و زبان مازندراني"،" اميرپازواري کيست؟ " و اميري ها و نقل افسانه امير و گوهر" عناوين ساير مقاله هاي اين کتاب 60 صفحه اي است که به کوشش وحيد دانا- شاعر قائم شهري- گردآوري شده است.


    ©2013 APG.ir