تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 17 فروردين 1384-0:0

افزايش پرندگان كاكايي مهاجر در مازندران

شمار پرندگان‎ كـاكـائي‎ مهـاجـر در رودخانه‎‎‎‎ چشمه كيله تـنكـابـن‎ سـه بـرابـر پارسال‎ شده‎ است‎ .


به‎ گزارش‎ واحد مركـزي‎‎ خبـر از سـاري اين‎‎‎ پرندگان مهاجر همه‎‎ ساله با سـرد شـدن هوا از نيمه‎‎ دوم‎ آبان‎ از مناطق‎ سيبري‎ بـه حاشيه‎‎‎‎ رودخانه چشمه كيله تنكابن‎ مهـاجـرت‎ مي‎ كنند . كاكـائي‎ هـا 3 مـاه‎‎ در ايـن‎ منـطقـه زمستان‎ گذراني‎‎ و معمولـا از مـاهـي هـا و حشرات‎ روي‎ آب‎ تغذيه‎‎ مي‎ كنند و توجه مـردم‎ به‎‎‎ تغذيه اين‎‎ پرندگان در خور توجه است‎ . مسئول‎ محيط زيست‎‎ تنكـابـن‎ گفـت300 : قطعه‎‎‎ از اين‎‎ پرنده زمـستـان پـارسـال‎ بـه تنكابن‎ مهاجرت‎‎ كرد و با توجه‎‎ بـه امـنيـت منطقه‎‎ تعداد آنها اكنون‎ به بيـش‎ از هـزار قطعه‎‎ رسيده است‎‎ و با وجود گشـت 16 روز از بهار , كاكائيها هنـوز قصـد بـازگشـت‎ بـه‎ منطقه‎‎ سيبري‎ را ندارند و همچنان‎ در حاشيه رودخانه‎ , پل‎ و شهر تنكابن‎ پرواز مي‎ كنند كاكائيها دارا5 ي‎ گونه‎ بزرگ‎ , كوچك‎ , سرسياه‎‎ , صورتي‎ و پشت‎ سياه هستند . (واحد مركزي خبر-ساري)


    ©2013 APG.ir