تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 18 فروردين 1384-0:0

سر ريز شدن آب سد شهيد رجايي

پي‎ بارشهاي منـاسـب‎ چنـد مـاه‎ اخير در مازندران‎ ،آب‎ سد شـهيـد رجـايـي‎ ساري‎ سرريز شد .


مديرعامل‎ شركت‎ آب‎ منطقه‎اي‎‎ استانهـاي مازندران‎‎‎ و گلستان گفـت‎: افـزايـش‎ ميـزان آورد رودخانه‎ تجن‎ در پي‎ بارشهـاي‎ منـاسـب‎ سبب‎‎ شده‎ است‎ آب ايـن‎ سـد بيـش‎ از 12 متـر مكعب‎ در ثانيه‎ سرريز شود . آقاي‎‎ ابراهيمي‎‎ ظرفيت‎ سد شهيد رجايي سـاري را 163 ميليون‎ متـر مـكعـب‎ اعلـام‎ كـرد و افزود: ذخيره‎‎ آب‎ سد هم‎ اكنون‎ در مقـايسـه با پارسال‎ 36 درصد افزايش‎ دارد . وي‎ گفت‎30 : ميليون‎‎ متر مكعب‎‎ از آب اين سد امسال‎ براي‎ تـاميـن‎ آب‎ آشـاميـدنـي‎ مـردم‎ شهرستان‎ ساري‎ اختصاص‎ يافته‎ است‎ . مدير عامل‎ شركـت‎ آب‎ منـطقـه‎اي‎‎ استـانهـاي مازندران‎‎‎ و گلستان تصريـح‎ كـرد كشـاورزان اين‎‎ حوزه‎ آبـريـز , امسـال‎ در تـاميـن آب‎ زمينهاي‎‎ كشاورزي مشكلي‎ نخواهند داشت‎ . وي‎‎‎ افزود: براي جلوگيري از هدر رفتـن‎ آب‎ در فصل‎‎ كشـاورزي‎ امسـال 3 متـر مـكعـب‎ در ثانيه‎‎ آب‎ مازاد سد شهيد رجايـي‎ سـاري‎ بـه حوزه‎‎ آبريز سياهرود , قائمشهر و حوزه تك‎ رود انتقال‎ داده‎ مي‎ شود . (واحد مركزي خبر-ساري)


    ©2013 APG.ir