تعداد بازدید: 25375

توصیه به دیگران 9

پنجشنبه 18 فروردين 1384-0:0

مردم گيلان و مازندران ازچه قومي هستند؟

دكتر عيسي بهنام


بنابر آخرين تحقيقات باستان شناسي، گذشته از تپه سرآب كه شرح آن گذشت قدمت آثار مكشوفه در حسنلو به 6000 سال پيش از ميلاد مسيح ميرسد. قدمت آثار تپه سيلك نزديك كاشان تا 5500 سال پيش از ميلاد بالا ميرود. قديمترين آثار مكشوف در «ري» از 5000 سال پيش از ميلاد است . آثار اسمعيل آباد، نزديك قزوين، و «تورنك تپه» در گرگان، و تپه «ژيان» نزديك نهاوند، و شوش، و «تل بكون» ، نزديك تخت جمشيد با آثار مكشوف در تپه هاي مذكور در بالا تقريباً همدوره است وبه 5000 سال پيش از ميلاد تعلق دارد. آثار مكشوف در تل ابليس، نزديك كرمان تقريباً پانصد سال جوان تر است و با آثار تپه حصار، نزديك دامغان همزمان است. در بمپور نيز اخيراً آثاري بدست آمده كه نشان ميدهد اين ناحيه در حدود 2500 سال پيش از ميلاد مسكون بوده است. آثار مكشوف در «خوروين» نزديك قزوين خيلي نزديك به ماست، و احتمالاً متعلق به حدود 1250 سال پيش از ميلاد، يعني زماني است كه فكر ميكنندآريايي ها وارد اين سرزمين شده اند، و در تمام جلگه هاي حاصلخيز كنار «كوير» از «ري» تا كاشان مستقر گرديده اند. در تپه سيلك كاشان نيز آثاري از آنها بدست آمده است. بعضي ها معتقدند كه آريايي ها از مكان ديگري به اين سرزمين نيامده اند واز ابتدا درين سرزمين بوده اند، ولي مطالعة آثار متعلق به حدود 1250 سال پيش از ميلاد در تمام سرزمين ايران، اعم از سواحل درياي خزر و جلگه هاي كنار كوير، و دره هاي آباد مغرب ايران، و حتي نواحي جنوبي ايران، مانند شهداد و لوچستان، نشان ميدهد كه در اواخر هزارة دوم پيش از ميلاد تحولات فوق العاده اي در طرز بخاك سپردن مردگان، و شكل ظروف گلي و نقوش آن، بوقوع پيوسته كه در طبقات زيرين، يعني لايه هاي قديم تر از آن وجود نداشت. مثلاً در نقش ظروفي كه در لايه هاي قديم تر پيدا شده تصوير اسب ديده نميشد، در حالي كه روي ظروف گلي منقوش در اواخر هزارة دوم پيش از ميلاد تصوير اسب بيش از هر چيز روي ظروف سفالين ظاهر ميگردد. دانشمندان باستان شناس اعتقاد دارند كه يكي از دلايل برتري آريايي ها بر مردمي كه پيش از آنها در اين سرزمينها زندگي مي كردند آشنايي به فنون اسب سواري بوده است. شايد به همين دليل باشد كه بيشتر پادشاهان داستاني ما، مانند لهراسب و كشتاسب و بيوراسب و غيره، نامشان با كلمة اسب تركيب شده است. بعلاوه در يشت هاي مخلتف اوستا، خصوصاً در يشت 17 كه مربوط به «ميترا» ست بارها از اسب هاي خوب و سركش نام برده ميشود. درايوش اول نيز چندين بار از «كشورش كه مردان و اسبان خوب دارد» ياد كرده است. پيش از اين تاريخ نشانه اي از وجود اسب در اين سرزمين ها به چشم نمي خورد . مثلاً در كتبيه هاي ميخي متعلق به اوايل همين هزاره كه در شوش پيدا شده صحبت از «خركوهستاني » است، و معلوم ميشود كه مردم اين نواحي تازه آشنايي به وجود اسب پيدا كرده بودند، و با مقايسه خر ، كه در ميان آنها خوب شناخته شده بود، آنرا «خر كوهستاني» ناميدند، زيرا از طرف نواحي كوهستاي واقع در مشرق بين النهرين، يعني ناحية جبال زاگرس، به آن نواحي رسوخ پيدا كرده بود. (در اوايل هزارة اول پيش از ميلاد مسيح، يعني در حدود 3000 سال پيش، مردمي كه بين سفيدرود و جلگه هاي مرتقع عمارلو و اشكور مسكن داشتند به آن درجه از تمدن و هنر رسيده بودند كه مجسمة خوك وحشي را كه در جنگل هايشان زياد ديده ميشد با گل قرمز كه در دسترسشان بود بصورت تصنعي طوري مجسم نموده اند كه امروز به آساني ميتواند در كنار جديدترين شاهكارهاي هنر مجسمه سازي در بزرگترين موزه هاي دنيا قرار گيرد و با كار هنرمندان عصر حاضر رقابت نمايد. اين مجسمة خوك وحشي يا گراز امروز در يكي از مجموعه هاي خصوصي در تهران حفظ ميشود واز ناحية فوق بدست آمده است. آهن هم در همين تاريخ، يعني در اواخر هزارة دوم پيش از ميلاد ، كه به اعتقاد ما مقارن با برتري آريايي هاست، در طبقات پيش از تاريخي ظاهر ميگردد. نه اينكه پيش از آن مردم به وجود آهن آگاهي نداشتند، ولي بقدري استفاده از آن ناچيز بود كه بصورت فلزي قيمتي در ميان آنها معمول بود و از آن فقط گوشواره و انگشتري يا جواهر ديگري از همين نوع ميساختند، ولي در اواخر هزارة دوم يعني در حدود 1200 سال پيش از ميلاد استفاده از آهن بقدري زياد شد كه خنجرها و سرنيزه ها و شمشيرها را از آهن ساختند. پيش از آن سلاح هاي مردم از برنز ساخته ميشد. سلاح هاي آهنين سبك تر و مؤثرتر از سلاح هاي برنزي بود و ساختن آن راحت تر بود، و همين امر سبب برتري اقوام آرايي بر ديگران شد. اگر عموميت يافتن استفاده از اسب و آهن را از خصوصيات تمدن مردم آريايي نژاد بدانيم كه در اواخر هزارة دوم پيش از ميلاد وارد اين سرزمين شدند، بايد اعتقاد به اين مطلب پيدا كنيم كه ورود آريايي ها مقدمات ايجاد شاهنشاهي بزرگي را كه روي پايه و اساس مساوات بين تمام ملل قرار داشت فراهم ساخته است. بعضي ها ميگويند: چرا ميگوييد آريايي ها به ايران آمدند، شايد از ابتداي خلقت بشر در همين سرزمين بوده اند. من كوشش مي كنم بنابر آنچه كه در اعتقاد من است جواب اين سوآل را بدهم. دليل مهمي كه ميتوانيم در اين مورد بياوريم اين است كه مردمي كه اين شاهنشاهي را بوجود آوردند به زبان آريايي تكلم ميكردند، واين زبان در ميان تعدادي از ملل مانند «هيت ها» و «ميتاني ها» از اوايل هزارة دوم معمول بود واز اواخر همين دوره بين تمام مللي كه اروپا و شبه جزيرة آناتولي و فلات ايران و هندوستان را مسكون كردند معمول گرديد. بنابراين طبيعي است فرض كنيم كه تمام اين قبايل در ابتدا با يكديگر همسايه بودند و در اوايل هزارة دوم به سبب تحولات اقتصادي و اجتماعي و كم بودن مراتع، به سرزمينهاي مزبور مهاجرت كردند. مثلاً زبان انگليسي امروز در تمام امريكاي شمالي و استراليا، زبان مادري مردم است، و ما ميدانيم كه ساكنان اين نواحي از انگلستان به آن نقاط مهاجرت كرده اند. البته اين سوآل پيش ميآيد كه آن مكاني كه در ابتدا اين اقوام آريايي با هم همسايه بوده اند كدام نقطه از جهان بوده است. ما اين مطلب را فقط از نقطة نظر باستان شناسي مطالعه ميكنيم، چون از ديدگاههاي ديگري نيز مي توان آنرا بررسي نمود. در صورتي كه بپذيريم نقطه اي كه مورد نظر ماست در خارج از سرزمين ايران قرار داشته است بايد بهر حال اين فرض را قبول كنيم كه اين مهاجرت ها از شمال سرزمين ايران بطرف جنوب انجام گرفته است. (در حدود 5000 سال پيش در ناحيه اي كه امروز تحت عنوان چغاميشن شناخته ميشود و در خوزستان قرار دارد، مردمي مسكن داشتند كه به رموز شهرنشيني آشنايي داشتند. روي يكي از مُهرهاي استوانه اي شكل كه بوسيلة آقاي «دلوگاز» باستان شناس معروف امريكايي ، درچغاميشن كشف گرديده، نقش بالا در روي آن، مانند مُهرهاي امروزي، كنده شده، در طرف راست يك بانوي خانه دار روي سكويي نشسته مشغول ريسيدن پشم ميباشد. در برابرش سگي نشسته. معلوم ميشود در آن زمان سگ اهلي شده بود و گله داري معمول بود. در طرف چپ بانوي ديگري با تكان دادن «دوشان» هايي كه از گل پخته كه هنوز هم در بسياري از نقاط ايران معمول است، مشغول گرفتن كره از شير ميباشد. مردم خوزستان در آن زمان سابقة درازي در راه شهر نشيني طي كرده بودند. اين مطالب از نظر باستان شناسي بسيار روشن است، زيرا آثار بسيار كهني كه در بسياري از نقاط جنوبي ايران بدست آمده خصوصياتي را كه در بالا ذكر كرديم شامل نيست، و بيشتر با تمدن مردمي مطابقت ميكند كه شايد از ده هزار سال پيش در تمام سرزمين ايران و شبه جزيرة آناتولي و جلگة بين النهرين پراكنده بوده اند و هيچوقت نتوانسته اند حكومت مقتدري بوجود آورند كه مركزيتي داشته باشد و شامل تمام اين نواحي گردد. مثلاً ما نميدانيم كه اين اقوام به چه زباني تكلم ميكرده اند، چون خطي از خود بيادگار نگذاشته اند. خطوطي كه در بين النهرين كشف شده نشان ميدهد كه مردم آن نواحي تا اوايل هزاره اول پيش از ميلاد منحصراً به زبان سامي تكلم ميكرده اند ولي از زباني كه بين ساكنان فلات ايران معمول بوده هيچ اطلاعي نداريم . فقط اين مطلب روشن شده است كه نام بسياري از سركردگان مردمي كه در هزارة دوم پيش از ميلاد، يا كمي پيش از آن، در دره هاي جبال «زاگرس» به گله باني مشغول بوده اند آريايي است. آقاي «كارلووسكي» باستان شناس جوان امريكائي در جنوب ايران در ناحيه اي بنام «تپه يحيي» آثاري از خط معمول بين مردم آن نواحي را بدست آورد، ولي اين آثار بسيار ناچيز است و فقط شمارش اعداد را نشان ميدهد. اين طور گفته شده است كه اين خطوط از 3500 سال پيش از ميلاد است، و تجزيه بوسيلة روش كاربن 14 نيز اين مطلب را تأييد كرده است. سابقاً باستان شناسان اعتقاد داشتند كه براي اولين بار خط در ناحية شوش بوسيلة سامي نژاد ها در حدود سه هزار سال پيش از ميلاد اختراع شد، و در عرض مدت دو هزار سال تحولات متعدد در آن رخ داد تا منجر به ايجاد خط ميخي بابلي و آشوري گرديد. خط بابلي و زبان بابلي و ايلامي حتي درزمان هخامنشي ها معمول بود و بهمين سبب است كه شاهنشاهان هخامنشي كتيبه هاي خود را علاوه بر زبان فارسي باستان به زبان وخط بابلي وايلامي نيز مينوشتند. ظاهراً داريوش اول خط فارسي باستان راكه بصورت ميخي است از خط بابلي اقتباس نموده و در ايران معمول كرده است. اگر خطوط مكشوف در «تپه يحيي» به 3500 سال پيش ازميلاد برسد عقايد پيشين راجع به آغاز ايجاد خط در مشرق زمين بهم ميخورد. هنوز از آن نتيجة قطعي در اين مورد بگيريم، و بهرحال اين مطلب نيز در پيش است كه كتيبه هاي ميخي كه ممكن است در «تپه يحيي» بدست آيد بزبان سامي خواهد بود يا بزبان ديگر؟ به عبارت ديگر سوال اصلي اين است كه آيا آريايي ها پيش از آغاز تشكيل شاهنشاهي هخامنشي از خطي استفاد ميكرده اند يا خير. بنابر شرحي كه در بالا داده شد معلوم شد كه از حدود 6000 سال پيش از ميلاد تا حدود 1200، مردمي كه هنوز معلوم نشده از چه نژاد، يا لااقل از چه دسته انسان هايي بوده اند، در تمام سرزمين ايران تمدن هاي پيشرفته اي بوجود آورده اند و با مردم آتاتولي و بين‌النهرين مبادلات بازرگاني و فرهنگي داشته اند. در حدود 1200 پيش از ميلاد آثار دسته هايي از اقوام آريايي، خصوصاً در مغرب و شمال و جنوب غربي ايران ظاهر ميشود، و تقريباً 500 سال ميگذرد تا نخستين شاهنشاهي از قوم آريايي در سرزمين ايران بوجود ميآيد. اين مطلب ما را وادار ميكند كه باز راجع به آمدن يا نيامدن آريايي ها از نقطة ديگري به سرزمين ايران گفتگو كنيم. اينك كوشش مي كنيم يكي از نواحي فلات ايران، ناحية ساحلي درياي خزر را از اين جهت مورد بررسي قرار دهيم: كاوش ها و بررسي هاي باستان شناسي كه تا اين تاريخ در سواحل درياي خزر بعمل آمده نشان ميدهد كه در حدود 1500 سال پيش از ميلاد چند قوم كه با يكديگر همزبان بوده اند، در تمام سواحل جنوبي درياي خزر مستقر گرديده اند. تمدن غار «هوتو» و غار «كمربند» كه از حدود ده هزار سال پيش در مازندران آغاز شده بود احتمالاً دنباله پيدا نكرد. بررسي هايي كه تا اين تاريخ در نواحي ساحلي درياي خزر بعمل آمده اينطور نشان ميدهد كه از اواسط هزارة دوم مهاجرت هاي ديگري در اين نواحي انجام نگرفته است. اينطور بنظر ميرسد كه اقوامي كه از كلاردشت تا نواحي واقع در جنوب «املش» و «تماجان» و «اُمام» و «سُمام» و «اِشكور» و «عَمارلو» و رودبار مسكن اختيار كردند مورد تجاوز همسايگانشان قرار نگرفتند، زيرا عبور از راههايي كه به آن نواحي پايان مي يافت آسان نبود. ناحية «مارليك» و «كلورز» و نقاط ديگري كه در كنار سفيد رود قرار داشتند بيشتر از ديگر نواحي با همسايگان خود نزديك شدند. احتمال دارد كه از راه طبيعي و آساني كه اين رودخانه در رشته جبال البرز باز كرده بود رابطة نزديكي بني نواحي شمالي ايران وكشورهاي مقتدر آشور و ماد و «مانّايي» و حتي «سكايي» برقرار شده باشد. بهرحال در حدود قرن نهم پيش از ميلاد در دو طرف سفيد رود در حدود رستم آباد امارت نشين هاي متعددي بوجود آمده بود كه مردم آن در ساختن كوزه هاي سفالين گلي و مجسمه هاي گاو و جام هاي زرين و زينت آلات و غيره سليقة بخصوصي نشان داده اند و آثارشان نشان ميدهد كه تمدن وهنر آنها بسيار پيشرفته بود. اين امارت نشين ها در حدود قرن هفتم پيش از ميلاد احتمالاً بوسيلة مادها يا آشوري ها يا كشورهاي مقتدر ديگري كه همساية آنها بودند منهدم گرديدند. ناحية ساحلي جنوب درياي خزر در همين زمان و حتي مدت ها پيش از آن معبر آساني براي عبور اقوام شمالي بسوي دره هاي حاصلخيز و مراتع كوهستانهاي مغرب ايران بود. از آن راه اقوام مزبور ميتوانستند به آساني به شهرهاي پرثروت بين النهرين دست يابند. بعلاوه سواحل مغرب درياي خزر براه طبيعي قفقاز برميخورد، و اين ناحيه در ميان درياي خزر مانند «هيت ها» و «ميتاني ها» و «كاسي ها» و شايد مادها و پارس ها و بعد از آنها «سكايي ها» و «كيمري ها» از آن براي ورود به شبه جزيرة آناتولي و فلات ايران وكلية جلگة بين النهرين استفاده ميكردند. (هنرمندان نواحي واقع در ارتفاعات جنوب درياي خزر معمولاً با شكل حيوانات بازي ميكردند و آنها را بصورت مصنوعي در ميآوردند، همانطوري كه هنرمندان امروزي ميكنند، ولي گاهي نيز از روي طبيعت تقليد مي كردند و يكي از بهترين نمونه هاي اين نوع كار مجسمة كوچك گراز و حيوان شكاري ديگري است كه در اينجا عكس آن ديده ميشود و در آن حركات اين دو حيوان خوب نشان داده شده است. اين دو مجسمة گلي نيز در يكي از مجموعه هاي خصوصي در تهران حفظ ميشود و در املش نزديك رودسر خريده شده. احتمالاً از يكي از قبرهاي واقع در عمارلو يا در اشكور كشف گرديده است. اگر قرابت زبان و عادات و رسوم مردم سواحل جنوبي درياي خزر، يعني «گيل ها» و «ديلم ها» و «تَپوري ها» و «آماردها» را با طالش ها در نظر بگيريم اينطور بنظر ميرسد كه تمام اين اقوام از راه گردنه هاي قفقاز و سواحل طالش به طرف گيلان و تپورستان آمده باشند، و چون سواحل درياي خزر براي زندگي مناسب نبو به ارتفاعات واقع در كنار جنگل ها رفته به گله داري در مراتع سبز جلكه هاي مرتفع البرز مشغول شدند. امروز در تمام اين نواحي قبرهاي متعدد از آنان وجود دارد، ولي تا اين تاريخ هيچ اثر ساختماني از منازل آنها بدست نيامده است. امروز در همين واحي پاية خانه ها را از قلوه سنگ وقسمت بالايش را از چوب ميسازند. شايد هم هنوز كاوش هاي دقيق براي پيدا كردن آثار مسكوني آنها بعمل نيامده است. بهرحال تعداد قبرهايي كه در جلگه هاي مرتفع واقع در كنار جنگل هاي گيلان ومازندران قرار دارد بقدري زياد است كه بايد تصور كرد كه احتمالاً اجتماعاتي در آن نواحي مسكن داشته اند و آثار خانه هايشان ازميان رفته است. در ناحية مارليك و كلورز از قبرها آثار بسيار زيبايي بدست آمده كه هر كدام شاهكاري از هنراند. بنابر گفته هاي بالا ميتوانيم اين نتيجه را بگيريم كه مردمان سواحل جنوبي و غربي درياي خزر جزو اقوامي هستند كه بزبان آريايي صحبت ميكنند و در حدود 1500 سال پيش از ميلاد مسيح احتمالاً از راه قفقاز و طالش به اين نواحي مهاجرت كرده اند و در ارتفاعات كنار دريا به گله داري و زراعت مشغول شده اند و تا اين تاريخ با هيچ قوم ديگري مخلوط نشده ومهاجمات متعددي كه در سرزمين ايران به وقوع پيوسته نتوانسته است آنها را تحت تأثير قرار دهد. (مردمي كه در ارتفاعات البرز يه گله داري مشغول بودند مانند اقوام ديگر آريايي با استفاده از اسب آشنايي داشتند و براي اينكه در دنياي ديگر نيز بتوانند از وجود آن استفاده كنند، مجسمة كوچك گلي آنرا در قبرشان ميگذاشتند. در ايام قديم تر خود اسب را مي كشتند و در گور قرار ميدادند. اين مجسمة كوچك از گل پخته در ارتفاعات واقع در جنوب املش كشف گرديده وامروز در يكي از مجموعه هاي خصوصي حفظ ميشود. (هنر ومردم،دوره 10، ش 115 (ارديبهشت 51): 2-7 )

 • شنبه 20 شهريور 1400-9:37

  دوستان با سلام و ارادت. متن جالبی بوده ضمن اینکه، این متن هم یک نظری هستش و لزوما به معنی واقعیت موضوع نیست واما دوستان: من از طرف پدری مازندرانی( طبری) و از طرف مادری( از استان کرمانشاه) وکورد میباشم. هر چند که همه جای ایران سرای من است و بنده برای تمامی اقوام اعم از مازنی، گیلک،کورد، تورک، لر ، فارس، عرب و... احترام قائل هستم و همه اونا رو بعنوان یک هموطن دوست دارم ولی بنظرم صرف اینکه چون مازنی ها و گیلک ها(گیلانی ها ) در شمال کشور ساکن هستند،پس حتما از یک قوم هستند!!! با پوزش از شما این موضوع خیلی خنده دار هستش😁😁😁 مثل اینکه بگیم چون لرها و کوردها هر دو بیشتر در غرب کشور زندگی میکنند پس نتیجه بگیریم که اونا هم یک قوم هستند در صورتی که همه ما میدونیم که لر ها و کوردها دو قوم جداگانه هستند و حتی لک ها( لر-کورد ها) ادعا دارند و خیلی هم متعصب هستند که ما یک قوم جداگانه از لر و کورد هستیم ( که من اینجا روی اون بحث نمیکنم) بنابراین ممکنه الان در قسمت هائی از شرق استان گیلان ، مازنی ها و در غرب استان مازندران ، گیلک ها( گیل ها و...) زندگی کنند کما اینکه در استان کرمانشاه در بعضی از شهرها، مردمانی زندگی کنند که لهجه اونا بیشتر به لرها و در بعضی از شهرها، لهجه اونا به کوردها شباهت داشته باشه( و در بعضی جاها مثل شهرستان سنقرحتی تورک ها هم زندگی میکنن)ولی این موضوع از اصل قضیه که لرها و کوردها ( و در اینجا مازنی ها" طبری ها " با گیلانی ها یا" گیل ها" ) دو قوم جداگانه هستند مشکلی ایجاد نمیکنه ما در علم اکولوژی یک مبحثی داریم بنام اکوتون ( حاشیه و یا مرز) که افرادی که در اکوتون قرار میگیرند و زندگی میکنند خصوصیات هر دو جامعه ( در اینجا شهرهائی مثل شهسوار، رامسر، روسر، لنگرود و.. قرار میگیرند ) یعنی تا حدودی خصوصیات دو قوم گیل ها و مازنی ها" طبری ها و آمارد" رو توامان دارند. موضوع بعدی که بازم تفاوت بین دو قوم رو بیشترمشخص میکنه رفتار های اجتماعی و علاقمندی های دو قوم طبری و گیلک ها هستش. همه ما میدونیم که فردوسی پدر شاعر فارسی به سرزمین افسانه ای مازندران، دیو سفید در بند ، نبرد رستم با دیوسفید در مازندران اشارات زیادی داشته اند و یا قضیه پرتاب تیر توسط آرش کمانگیر واسه تعیین مرز ایران و توران در مازندران ( کوه دماوند در جاده هراز) اشاره میکنه که بیانگر قدمت این سرزمین اساطیری هستش و الانم این استان پهلوانان نامی در عرصه کشتی ( بدون اغراق و تعصب خاصی میگم پهلوان امام علی حبیبی معروف به ببر مازندران، عبدالله موحد، عسگری محمدیان، رضا یزدانی ، حاجی زاده ووووو ) ، وزنه برداری( بهداد سلیمی، پاکیزه جم، وووو،) والیبال ، بوکس ، فوتبال( اگه مازندران یک تیم باشگاهی با سرمایه کافی داشته باشه بجرات میتوان گفت که تیم نماینده مازندران جز سه تا ازتیم های برتر کشور خواهد بود) و... داره که این مسئله در استان گیلان ( در گیلک ها و یا بعبارتی در گیل ها ) بمراتب کمتر است و این مسئله حتما به خصوصیات ژنتیکی افراد ساکن در مازندران ( یعنی به اقوام تپور و آمارد یا بعبارتی به طبری ها) بر میگرده، که همونطوریکه در تاریخ اشاره شده مردمانی قوی، و جنگجو بوده اند( نمونه آن دو بار جنگ مردم غیرتمند و شجاع طبرستان با نیروهای متجاوز شوروی سابق بوده که مفتضحانه شوروی ها در آن حملات شکست خوردند و در تاریخ نیز ثبت شده هست و یا رضاخان قلدر و..) همانطوریکه شماها بهتر از من میدونین شرایط آب و هوائی هر دو استان تقریبا شبیه به هم هستش پس مسئله مطمئنا به خصوصیات ژنتیکی دو قوم بر میگردد. در صورتی که گیلانی ها شاید از نطر علمی کمی برتر باشند ( این نظر شخصی منه و ممکنه بعضی از دوستان مازنی خوششان نیاد). در پایان میتوان عواملی دیگه ای رو هم به این پستم اضافه کنم که ممکنه از حوصله این جمع خارج باشه. *زنده باد ایران عزیز، زنده باد اقوام دوست داشتنی ایران زمین بویژه دو قوم مازنی( یا طبری ها ) و گیلانی ها( یا گیل ها) و بقیه اقوام کورد ، لر، تورک و....*👏👏👏😘😘😘🌺🌷🌹

  • يکشنبه 7 شهريور 1400-21:41

   سلام روی پیامم با اونهاست که بر طبل نژادپرستی و جدا شدن از ایران و اینکه ایرانی نیستیم میزنن ‍ مثل پان ترک ها و بعضی از کردها
   این جدایی افکنی ها حیله و مکر انگلیسی های رذل بود با جنگ نتونستن ایران رو تکه تکه کنن خواستن خودمون اینکارو انجام بدیم.
   من با افتخار ایرانی هستم (از نژاد گیل و ساکن گیلان ) و با افتخار با تمام تفاوت نژادی و قومی و زبانی و فرهنگی اتحادمون رو توی این کشور با تاریخی کهن حفظ کردیم .
   مگه پدران و برادرانمون در یک جبهه برای حفظ ایران نجنگیدن. همه از یک قوم و نژاد بودن؟نه
   مگه خونشون با هم مخلوط نشد مگه توی شهرامون شهید گمنام نداریم که معلوم نیست مال کجاست؟
   دوست دارم بدونم راجع به نژاد و تاریخمون اما جدایی از کشور مقدسمون نه.

   • شرق گیلانیپاسخ به این دیدگاه 10 3
    دوشنبه 20 ارديبهشت 1400-17:4

    مردم مازندران و گیلان هم از قوم تپور هستند.
    به گفته دکتر افشین پرتو مورخ گیلانی شرق گیلان تا ملاط لنگرود طبری نشین بودند و به علت مهاجرت هایی که از طبرستان چه در دوران علویان و چه در زمان باوندیان و مرعشیان و کیاییان صورت گرفت فرهنگ و زمان شرق گیلان به شدت تحت تاثیر زبان طبری قرار گرفت
    تپور ها قومی بودند که میان هیرکانی ها و امارد ها ساکن بودند و در زمان اسکندر منطقه امارد به سرزمین تپورها ضمیمه می شود و در زمان اشکانیان امارد ها به خوار یعنی گرمسار تبعید شدند و تپور ها جایگزین امارد ها شدند در ان زمان در غرب گیلان دو قوم گلای و کادوسی سکونت داشتند و شرق گیلان هم اناریه ها ساکن بودند که تپورها در زمان اشکانی ها به آن افزوده شدند
    مردم شرق گیلان ترکیبی از قوم تپور و اناریه هستند و مردم غرب گیلان ترکیبی از قوم گلای و کادوسی هستند
    زبان گیلکی اصلی در غرب گیلان گویش می شود ولی گویش شرق گیلان ترکیبی از گیلکی و دیلمی و طبری هست و منطقه رودبار هم گویش دیلمی دارند

    • گیلان وچهپاسخ به این دیدگاه 15 1
     يکشنبه 26 بهمن 1399-15:21

     درود برگیلان و مازندرانی ها عزیز .

     • يکشنبه 26 بهمن 1399-15:19

      کل شمال عشق هست .گیمازها و مازگیل ها

      • چهارشنبه 17 دی 1399-22:11

       ...
       طبری یا تپوران، تپوری، بنابر گزارش بطلمیوس جغرافی نگار شهیر یونانی، قوم تپور از قبایل ایرانی‌تبار دوران باستان است
       یسری ها هم میگن یه عده از مازندرانی ها از اذربایجان (اذربایگان) میان که اونا هم ایرانی هستند و از دوران هخامنش مال ایران بودند
       یه عده هم میگن اریایی ها که به ایران اومدن
       یه عده به پارس رفتند و یه عده در شمال ایران موندند
       خلاصه هرچی که هست مازندرانی ها ایرانی الاصل هستند
       و اونایی که ضد این رو میگن حرف مفت میزنن
       مردم مازندران خیلی رویه ایران غیرت دارن
       و از گزشته تا کنون در تمامیه رشته ها تلاش داشتن تا پرچم ایران رو بالا نگهدارن

       • يکشنبه 22 فروردين 1400-13:8

        دوت(حدود۲۵۰۰سال پیش) : هلنی ها درباره سکاها میگویند که هرکول(حدود۳۵۰۰سال پیش)به سرزمین امروزی سکاها سفر کرد در آنجا هوا سرد و طوفانی شد هرکول نیز از سرما پوست شیری بر خود کشید و خوابید مادیان های ارابه هرکول هنگام علف خوردن به طور معجزه آمیزی ناپدید شدند هرکول پس از بیداری در جستجوی مادیان هایش به ناحیه ای به نام هلایا رسید در آنجا غاری بود و درون آن غار موجودی دوگانه که نیمه بالایش زن و نیمه پایینش مار بود دید هرکول از آن موجود با تعجب پرسید آیا مادیان های گم شده ام را دیده ای؟ موجود گفت:مادیان هایت نزد من است هرکول در کنار آن موجود دراز کشید و سرانجام مادیان هایش را پس گرفت . آن موجود به هرکول گفت: اکنون که دراز کشیدی از تو برای من سه پسر خواهد بود بگو هنگامی که به مردی برسند با انها چه کنم؟ هرکول پاسخ داد: هرکدامشان توانست کمان مرا بکشد صاحب این سرزمین (سرزمین سکاها)است و انکه نتوانست او را از این سرزمین بیرون کن ، هرکول رفت و سه پسر بدنیا آمدند به نام های گیلون و آگاتیرسوس و سکاتِس که تنها سکاتس توانست کمان را بکشد بنابراین صاحب سرزمین سکاها شد و دو پسر دیگر این سرزمین را ترک کردند . هرودوت : مردم قبیله بودین بزرگوار هستند و نژادی پر شمار دارند که همگی آنها پوستی روشن و چشمان ابی دارند در سرزمینشان شهری از چوب ساخته اند به نام گیلونوس با خانه های چوبی و معابد چوبی که هر دو سال یکبار در آن جشن شکر گذاری خدایان را برگزار می‌کنند...البته در گیلونوس مردمی به نام گیلون هم زندگی میکنند که در اصل از نژاد هلنی و یونانی هستند که سالها پیش (حدود۲۶۰۰تا ۲۸۰۰ سال پیش) سواحل تجاری خود در یونان را رها کرده و به میان بودین ها آمدند ودر شهر گیلونوس ساکن شدند زبان گیلون ها نیمه یونانی و نیمه سکایی است . به هرحال هم زبان و هم چهره و فرهنگ گیلون ها با بودین ها متفاوت است .بودین ها ساکنان اولیه شهر و دارای نظام طایفه ای (عشیره ای یا قبیله ای) هستند در حالی که گیلون ها نظام طایفه ای ندارند از جمله خوردنی های بودین ها مخروط های درخت صنوبر است اما گیلون ها ذرت می خورند و باغ دارند هرچند که هلن های یونان به بودین ها هم گیلون می گویند اما انها باهم فرق دارند ...سرزمین گیلون ها پر از جنگل های سبز فشرده است در کنار متراکم ترین و عمقی ترین جنگل ها یک دریاچه عمیق و بزرگ وجود دارد که اطراف آن باتلاق و نیزار ها هست که در آن سمور ها و حیوانات وحشی به دام می افتند که از بیضه این حیوانات برای درمان بیماری استفاده می کنند.

        • دوشنبه 30 فروردين 1400-20:3

         گیلک ها: نیاکان گیلک ها مر مانی از نژاد یونانی(از شاخه هلنی) بودند. واژه گیلک یا ‌گِلیک همان گریک (greek)هست (تبدیل ل به ر طبیعی هست) که نام مردم یونان باستان گریک بوده است . یونانی ها یکی از شاخه های نژاد آریایی هستند و به ایتالیایی ها شباهت دارند. پیرامون این مسئله دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول:براساس نظریه مهاجرت آریا ها از خارج به ایران (این دیدگاه احتمالا به نظر مورخان یونانی نزدیکتر است) :گیل ها ابتدا حدود ۳۳۰۰ سال پیش بنادر بازرگانی خود در یونان را رها می‌کنند و به سکائیه باستان مهاجرت می‌کنند پس از مدتی زندگی در آنجا زبان یونانی آنها نیمه یونانی و نیمه ایرانی (از شاخه سکایی) می شود اما همچنان فرهنگ هلنی خود را حفظ می‌کنند سرانجام احتمالا گیل ها حدود ۲۸۰۰ سال پیش همزمان با یورش سکاها به قلمرو ماد ها از قفقاز شمالی به ایالت ماد کوچک (شامل گیلان و اردبیل) سرازیر می شوند . گیل ها نواحی گیلان را برای زندگی انتخاب می کنند البته پیش از ورود گیل ها به گیلان اقوامی چون کادوسی ها (در تالش) و دروپیک های پارسی(اطراف کوه درفک) و آمرد ها (اطراف سپید رود) در گیلان زندگی می کردند همچنین پیش از ورود گیل ها به گیلان قبیله بودین که یکی از قبایل ماد بود در گیلان در شهری با خانه های چوبی زندگی می کرد(شاید همان شهر رشت) . گیل ها به میان بودین ها رفتند و ساکن آن شهر شدند و از آن پس آن شهر گیلونی یا گلایه نام گرفت و معابد چوبی پر از خدایان یونانی در آن ساخته شد . پس از گذشت حدود ۳۰۰ سال یعنی حدود ۲۵۰۰ سال پیش به تدریج همه ساکنان شهر از جمله بودین ها گیلونی یا گِلون (ساکن شهر گیلونی) نامیده می شدند و گیل ها هم زبانشان کاملا بودینی یا مادی شد. ولی بودین ها و گِل ها (مردمی از جنس خاک سرزمینشان) همچنان از نظر چهره و فرهنگ متفاوت بودند . حالت دوم : براساس عدم مهاجرت آریا ها از خارج به ایران : پارسی ها ، ماد ها و گیل ها از حدود ۹۰۰۰ سال پیش در ایران زندگی می کردند سرانجام ۴۰۰۰ سال پیش عده ای از گیل های ایرانی زبان (زبان گیلکی) از ایران به ترکیه و سپس یونان می روند .این گیل ها در میان مردم دیگری که در یونان بودند ساکن شدند و به تدریج زبانشان یونانی شد اما نام خود را (گِلیک) به مردم یونان می دهند . شاید پس از سال ها عده ای از آن گیل ها به ایران برگشته باشند . الواح آشوری و هرودوت : قبایل ماد شامل : ماگ ها(ری) ، پارتکن ها (اصفهان) ، آریزانت ها، بودین ها ، آستروگت ها و بوسی ها هستند ... استرابون (حدود۲۰۰۰سال پیش): قبایل جنوب خزر کادوس ها، گیل ها ، مرد ها و قبایل گرگانی هستند(در زمان استرابون بودین ها هم گیل نامیده می شدند)... ویلفرد مدلونگ : در حدود ۲۲۰۰ سال پیش گیل ها به جنوب قفقاز سرازیر شدند و به جای مرد ها و دیلم ها قرار گرفتند (همزمان با حرکت عده ای از مرد ها از گیلان به قفقاز بخاطر فشار تپوری ها ) ....فهرست ساتراپی های خراج گذار هخامنشی(حدود ۲۵۰۰ سال پیش) : دوازدهمین ساتراپی شامل باکتری (بلخ) تا سرزمین هایی به دوری آگِلی (آ ِ گلی یا همان گِلی) می شده است....

       • تبری ریکاپاسخ به این دیدگاه 10 6
        شنبه 24 آبان 1399-11:53

        مازندرانی‌ها زبان خود را گلکی می‌نامیدند که هیچ ربطی به قوم گیلک ندارد واژه گیلک به معانی متعددی هست یکی از این معانی نام قوم گیلک هست الکی همه رو گیلکیزه نکنید تبری‌ها(مازندرانی‌ها) تبری هستن و گیلک‌ها گیلک؛ انقدر دروغ و شایعه بی‌پایه و اساس تحویل مردم ندید

        • سه شنبه 11 شهريور 1399-17:32

         با اسم کلای یا کلاه یا گلای هستند که شاید از قوم گیل باشند البته این یک نطر است شاید واقعیت نداشته باشد

         • گیل زاکانپاسخ به این دیدگاه 10 1
          پنجشنبه 18 ارديبهشت 1399-21:58

          اصلا قومی به اسم گیلک و مازنی وجود ندارد. در طول تاریخ فقط نام سه قوم طبری و گیل و دیلم امد. گیلک و گلک و گالش و کتول اسم سبک زندگی هست. کلارستاق و کجور و سوادکوه و اشکور و رودبار هم نام منطقه هستند و تات هم نامی هست که به غیر ترک زبانان دادن.ولی مردم به اشتباه خود را گیلک و مازنی و اشکوری و گالشی و کلارستاقی و کجوری و کتول و سوادکوهی و تاتی و رودباری می نامند. مردم گیلان از قوم گیل هستند و مردم مازندران از قوم طبری هستند.
          گلک و گیلک به ساکنان جلگه گفته می شود که به کشاورزی میپردازند و گالش به ساکنان کوهستان می گویند که به دامداری میپردازند .
          در واقع ما تپورهای گلک و گالش داریم و هم گیل های گیلک و گالش داریم.

          • کامبيز ديلمان پاسخ به این دیدگاه 7 17
           سه شنبه 29 مرداد 1398-23:6

           سلام اون چيزى که تو گيلان و مازندران بيشتر از بقيه نژادها به چشم ميخوره مردمى با گونه هاى سرخ هستن با چشمهاى قهوه اى بعضياشونم چشمهاى کاس يعنى سبز و آبى با بينى عقابى و موهاى فرفرى دارن البته به جز اقوام زيادى که به اين مناطق کوچ داده شدن...در نواحى کوهستانى گيلان و مازندران بازمانده هاى نژاد ديلمى رو ميشه ديد که خودم يکى از اونا هستم, مردم اصيل کوهستان ريش و موهاى مشکى و ظاهرى سبزه و سياه با چشمهاى عسلى دارن البته نژاد خالصشون و در گذشته خيليا تو مناطق ديلمان اسم سياه برار داشتن الانم دارن, در سواحل گيلان و مازندران باقيمانده نژاد کاسپين رو هم ميشه ديد يعنى کاس با چهره اى سپيد و نه سرخ,نظر من اينه گيل يا گل با کاسپين فرق دارن, گيل ها همشون سرخ رو هستن و ما ديلمى ها به گيل ها ميگيم گيلک يعنى کوچک جسه ولى کاسپيان در تاريخ درشت هيکل بودن, حتى در محلات ما به کوچکترين گردو ميگيم گيلى, در سکه هاى شاهان هخامنشى و ساسانى نقش شاهان با موهاى فرفرى و بينى عقابى ترسيم کردن که نشانه پيوند نژادى اونها با گيلها هستش... آماردها مردمانى سياه سر بودن در کوهستان و ديلمى ها به احتمال فراوان باقى مانده همونها هستن چون گاوهايى که ما داريم و به گاو محلى معروفه با گاو گيلى فرق داره و درشت تره و اهلى کردن گاو در اين منطقه به هشت هزار سال ميرسه و قوم ديلم شغل گالشى گاو لش ,نگهبان گاو معروف بودن...

           • شاهین اصیل بابلپاسخ به این دیدگاه 17 3
            يکشنبه 25 فروردين 1398-13:28

            مازندران زبان ش را فروخت شهر های خود درا فروخت و فرهنگ و می تواند پس بگیرد اگر همه بخواهند زبان مازندرانی ها تبری یا نام دیگر مازنی و مازرونی است من اصیل مازندرانی هستم اگر مردم مازندران یک صدا باشن مشکل گویش ها زبان مازنی نداشته باشید من که گرگان قبول ندارم اما از کردکوی تا شهسوار و شمال شرقی تهران و شمال سمنان و البرز و دامغان مازنی زبان هستن گویش های همدیگه را باهم گره بزنید و کلماتی که جنبه فارسی دارند جایگزین کنید من یک می میترای یعنی بابلی هستم و شوتی یا شاتی میشود صندلی که میگویم در روسیه هم است و بشقاب دوری و ایستون میشود قاشق و بالا میشود جور و پاین می شود جر /شمه دا باوم شمه ناسور تنه بلارم شمه خناودون /ویویکا مازرون /نالیم اتی ایل تبار امی سامون دیله راد
            هاکینن.
            ترجمه .نگذاریم قوم های دیگر وارد قوم و شهر ما بشوند :قربان شما بشوم .فدای خستگی هایتا بشوم :و زنده باد برشما .زنده باد مازندران

            • پنجشنبه 30 بهمن 1399-15:2

             با دیدگاه شما موافق نیستم گیل از گل میاد و گیلان ینی جایی که در ان گل وحود دارد اشاره داره به نوع نکان و دیلمان هم ینی جایی که در ان دام وحود وجود دارم و هرگز نشان دهنده قومیت نیستن این اسامی .گیلانی ها از نژاد کاس هستند حالا بعصی ها شاید سرخ گونه باشن اونم بخاطر در هم امیختگی نژادی در سالهای اخیر باشه ولی در کل گیلانی ها سفید پوست هستند و هیکلی خود من قدم 195 سانتیمره با پوست سفید و در شهرستان شفت زندگی میکنن اکثرا کسایی هم که میبینن هیکلی هستن اینکه شما میگی دیلمی قوی هیکله و گیلانی کوچیکه خیلی حرف عجیب غریبیه و هیچ مبنای علمی نداره ازنایش ژنتیکی که در گیلان انجام دادند مشخص که مردم گیلان از اقوام قفقاز جنوبی هستند چه کسی که در دیلمان زنگی میکنه و جه کسی که در شفت زندگی میکنه و جه در مازندران پس خوهاشا قوم سازی نکنید

            • ادریس مازنی پاسخ به این دیدگاه 4 23
             پنجشنبه 4 بهمن 1397-21:13

             در مازندران مهاجر بیشتره بهتر بگم مازندرانی ها بخار ندارن تا بازبان اصیل لباس بومی و شهر های گرفته شده را ژنده کنن

            • پنجشنبه 27 دی 1397-12:17

             من کاری ندارم نثل کی هستین چون مازندران نه اینکه شهر های از دست رفته خودشو نگرفت بلکه کوچکتر شده و قوم های دیگر در مازندران مهاجرت کره و اسمش و تاریخشو عوض می کنن از نظر زبون هم من مازندران اومدم همه فارسی حرف می زدن چندی هستن که ده تاکلمه فارسی دارن و سه تا کلمه مازنی نه زبان اصیل و اصلی برخوردار یا تکلم می کنن ...

             • مازنی ریکاپاسخ به این دیدگاه 22 18
              شنبه 5 آبان 1397-22:11

              مازندران یه طرف کل جهان یه طرف (شامل گیلان و گلستان و ...)

              • لک کرمانشاهپاسخ به این دیدگاه 4 10
               پنجشنبه 11 مرداد 1397-0:15

               قیافه لکها دقیقا مانند توصیف هرودت از سکاها است یعنی اروپایی می توانید تحقیق کنید

               • پنجشنبه 19 مرداد 1396-9:56

                مردم مازندران خودشونو گیلک نمیدونن، اون قدیما به خاطر بیسوادی پدربزرگامون به زبونمون گلکی میگفتن نه گیلکی، اما الان همه جوونا حتی پیرمردا میگن این زبون تبری یا مازنیه

                • جمعه 19 ارديبهشت 1399-2:59

                 دوست من مازیار که اسم شما هم هست , پادشاه تبرستان زاده ی روستای لغور وفتی به شاهنشاهی تبرستان رسید لقبش رو گذاشت گیل گیلان و این به معنی منطقه جغرافیایی نیست بلکه به معنی یکی مثل شما رعایا هست زیرا گیل به رعیت در منطقه تبرستان گفته میشد این نفرت شما کاملا به معنی است مازندران و گیلان هر دو در طول تاریخ یکی بوده اند

                 • پنجشنبه 6 تير 1398-23:37

                  سلام دوست عزیز. این چه نظری شما میدین. یعنی مردم مازندران نمیدونستند نژادشیه. خوب الان شما انگ بی‌سوادی به مردم قدیمی مازندران میزنین خوب از کجا معلوم آیندگان به شما بی‌سواد نگویند. آخه نژاد ربطی به سواد نداره کشور ما زمان قبل انقلاب مگه همه سواد داشتند ولی میدونستند چه نژادی و زبانی دارند. این حرف شما اصلا منطقی نیست

                  • چهارشنبه 13 آذر 1398-13:40

                   به سجاد
                   مازندرانی ها از نژاد تپور ها هستن نام مازندران تو کتیبه های داریوش بزرگ هم تپورستان بوده که بعد از حمله اعراب تبرستان شده و الانم مازندران ولی هیچ نامی از گیلان تو کتیبه ها نیست ما مازنی هستیم نه گیله لطفا بفهمین اشتباه نگین تپورها تو ارتش هخامنشی بودن تو جنگ های بزرگ فردوسی از مازندران میگه زبان ما هم مازنی هست نه گیله ...

                   • جمعه 19 ارديبهشت 1399-3:0

                    دوست من تو کتیبه ی داریوش نامی از تبرستان نزده شده در واقع اقوام تپور در زمان فرهاد اشکانی به مازندران کنونی کوچ کردند که چند صد سال بعد از داریوش است

                    • پسر ایرانی_مازندرانی پاسخ به این دیدگاه 6 1
                     سه شنبه 7 بهمن 1399-17:34

                     سلام...برادر شما میگین که از زمان فرهاد یکم اشکانی کوچ کردن باید بگم این یه نظریه از جغرافی دانان رومی بود...
                     شما ببین طبق کورموزوم مردم مازندران طبری..تپور به قفقاز نزدیک ترند پس نظریه اینکه فرهاد به اونا حمله کرده رد میشه چون داستانش اینجور بوده که فرهاد به هرات (افغانستان امروزی رفته)
                     بعد شما به ژنتیک مرده های شهر سوخته سر بزن ژنتیک جسد مردی در مازندران برای ۱۴ هزار سال پیش که جفتشون از هاپلو...یکی بودن که مردم مردم فارس(یزد) و لر و هم مشابه اینا هستن..
                     البته مردم مازندران و گیلک ها خیلی خیلی باهم تشابه دارن زبان مازرونی و گیلکی هم حدودن ۹۰ درصد اشتراکات دارن که گفته میشه این زبان اخر هم بگم زیاد گیر این نباشین چون بعضیا راحت تفرقه میندازن مثلا الکی بگن طبق این یا اون جعل کنن بگن مازندرانیا ایرانی نیستن دقیقن با مدارک های جعلی تا مثل کرد های ایرانی که دارن کشور درست میکنن بشیم که این یعنی فاجعه...فقط فقط فقط ایرانی بودن مهمه که اینو من نمیگم قهرمان هر قومی مثل اریا برزن لری و نادرشاه کردی و فرخان بزرگ مازندران و بقیه قوم هایی چون شاه عباس آذری ( کوروش فارس😍) بلوچ...
                     طبق مقاله بهرام مشیری گفته شده اینکه تپور به معنی دست به تبر ها و اینکه قدیم مردم مازندران مشهور بودن بهجنگیدن البته اسمش قدیمی تپور معادل عربی طبری...معروف به جنگیدن بودن چون در جنگهای بزرگ مثل خشایار شاه و وجود جنگجویان مازنی در سپاه ال بویه و بقیه ارتش ها مثل ساسانی و صفوی
                     (اگه اونی که فکر کنه مازندرانی یه چیزی غیر از اریایی یا ایرانی تشیف دارن بگم همین بس که سیصد سال مردم کنار مردم‌گیلکی و آذری جلوی روسیه برای حفاظت از ایران میجنگیدن حالا مثلا شما داری اون فداکاری قدیم مردم مازندران و به فنا میدی با این حرفاتون الکی به هم توهین نکنیم همه ی قوم ها اصالت و بزرگ هستن...
                     استان مازندران هم الان پر افتخار ترین استان ایران هست
                     البته
                     ایران=فارس و کرد و لر مازنی(طبری)و گیلکی و بلوچ و مخصوصن عرب های ایرانی عزیز کشور
                     تمام اقوام ایران به یه اندازه پرچمش بالاست و همشون خیلی زحمت کشیدن
                     به نظر من اول بجای اینکه اینقدر تعصب منطقه داشته باشیم تعصب ایران داشته باشیم بعد منطقه
                     🏹🧸😶🚀🙏

                     • تپوری شرق گیلانپاسخ به این دیدگاه 3 0
                      يکشنبه 2 خرداد 1400-3:49

                      آریایی قوم نیست در زبان سانسکریت آریایی به معنی خالص و نجیب هست چون آریایی ها زنای با محارم داشتند به همین دلیل به خود خالص میگفتند چون با اقوام دیگر ترکیب نمی شدند آریایی ها در منطقه خوارزم و افغانستان و شمال هند حضور داشتند که بعد ها به ایران آمدند هنوزم مردم فلات ایران با آریایی های اصیل ساکن افغانستان و هند و خوارزم تفاوت ژنتکی دارند و ایرانی ها به اقوام غیر آریایی ساکن در فلات ایران و یونان و اناتولی و بین النهرین و قفقاز شباهت دارند آریوبرزن از قوم فارس بود و اصلا آن زمان قوم لر وجود خارجی نداشت نادرشاه هم ترک افشار بود و اقشار جز طوایف بیست و چهارگانه اغوز هست اکثر مردم فلات ایران فارس زبان هستند و در واقع از تبار اقوام غیراریایی مانند کاسیت و اورار تویی و غیره هستند
                      تپور ها جز اقوام ساکن در شمال ایران هستند و در نبرد های هخامنشیان با اسکندر مقدونی حضور داشتند و با آمارد ها متحد بودند ولی امارد ها در زمان فرهاد اشکانی از مازندران به گرمسار تبعید شدند و تپور ها تا سپیدرود را حت سیطره خود در آوردند
                      ایران در واقع نام ایالت آریانا در افغانستان هست که در دوران ساسانی شکل گرفت نام کشور ایران قبل از پهلوی ممالک محروسه ایران بود ولی ایران شاهنامه فقط شامل خراسان و افغانستان و خوارزم میشده و ارتباطی با ایران فعلی که خاک غیر آریایی هاست ندارد.
                      لطفا از شما پان آریایی ها دست از نژادپرستی بردارید آریایی و غیر آریایی همه یکی هستند اینقدر توهم نژاد برتر و خالص و نجیب را نداشته باشید.
                      برخلاف شمال ایران که هرگز فتح نشد سرزمین های شما همیشه فتح شده آقای نژاد خالص.

                  • دوشنبه 15 مرداد 1397-10:27

                   برار جون اینه گپی گه تو زنی،جه پهلوی دوره بیرون بومآ،نیورآ آمو همه گیلک ایسیم ،چه گیلانی چه مازوندرانی چه گرگانی

                   • سه شنبه 13 آذر 1397-2:28

                    کجای دنیا به اشتباه خودشونو چیز دیگه گفتن حتما اون قوم بودن اینجور تو میگی گذشتگان ما ابله بودن بیسواد بود ن نه از اثار کشفیات اثارباستانی معلوم مردم مازندران باسواد بودن تبری نام حکومت از گرگان استارا ما گیلک هستیم نه گیلانی گیلک فقط به گیلانی نمیگن حتی علم ازمایش ثابت کرده مازندرانی ها با گیلانی ها از نظر ژنتیکی یکی هستن

                    • دوشنبه 18 مرداد 1400-7:52

                     باز یک گیلانی اومد خودشو سمنانی جا زد
                     حاجی دست از سر ما سمنانی ها بردارید ما نه گیلک هستیم نه طبری و مازندرانی هستیم ما سمنانی ها کومشی هستیم و جز سرزمین پارت بودیم
                     فقط نواحی شمالی سمنان مازندرانی هستند

                     • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1399-21:39

                      معلومه پان گیلک هستی ...مازندرانی ها تپوری و آماردی هستن یکم مطالعه کن

                    • مرد گالشپاسخ به این دیدگاه 17 29
                     پنجشنبه 21 تير 1397-6:27

                     بارها این ثابت شده بهتون ک شماها گیلکی صحبت میکنید مازیار رو قبول داری دیگه؟ برو نامه ای ک بخلفای عباسی نوشته رو بخون میگه من مازیار از قوم گل و زبان گلکی هستم و هزاران سند دیگه هست بگو تا برات رو کنم جان برار

                    • شنبه 6 خرداد 1396-5:9

                     مردم مازندران گیلان شمال سمنان غرب استان گلستان گیلک هستن چون اسم استان ربطی به قوم نداره مازندران گیلک یعنی قوم گل و لک کرمانشاه لرستان قوم لک زندگی میکنه از شمال به اونجا رفتن زبانشون هم شبیه گیلکی

                     • شرق مازندرانپاسخ به این دیدگاه 41 67
                      دوشنبه 6 دی 1395-0:50

                      زنده باد گیلک ها چه در گیلان چه در مازندران چه در غرب گلستان چه در شمال سمنان چه در شمال تهران پاینده باد گیلک

                      • شنبه 21 بهمن 1396-18:36

                       شما نظر تدی سنگینتری
                       کی گفته گیلک یعنی گل و لک اگه اینجوری بود میشد گیللک
                       مازندران گیلان گیل تپور اما رد کادوس کاسی هرچی باشه لک نیس

                       • يکشنبه 7 آبان 1396-2:59

                        تو مازندران گلستان شمال تهران کی خودشو گیلک میدونه آخه یه دکتر باید شما پان گیلکها همه آنجاهایی که گفتی خودشون و مازندرانی میدونن زنده باد مازندران از علی آباد کتول تا رودسر املش دیلمان

                        • شنبه 9 تير 1397-8:57

                         تند نیا ره رودسر گیلکه و همینطور املش
                         زنده باد گیلک

                        • يکشنبه 20 فروردين 1396-15:9

                         گیلک تو مازندران و گلستان چی کار میکنه.اینجاست که میگن داداچ داری اشتباه میزنی

                         • مازندرانیپاسخ به این دیدگاه 18 8
                          شنبه 19 فروردين 1396-22:58

                          خخخخخخخخ.باشه

                         • دوشنبه 13 ارديبهشت 1395-5:11

                          نظرتون تایید میشه نژاد مازنی ها و گیلانی ها با مردمان جنوب قفقاز یکی هست. مانند ارمنستان و آذربایجان و گرجستان. منبع ویکی پدیا انگلیسی زبان.

                          • مازنی ریکاپاسخ به این دیدگاه 32 6
                           يکشنبه 31 مرداد 1395-22:24

                           مردم شمال ایران عموماً از نژاد تپور (طبری‌ها) و کاسپی هستند، که هیچ‌یک از این دو نژاد، جزو آریاییان نبودند. در كتاب بندهشن كه از كتاب‌هاى معروف زبان پهلوى است، آمده كه مازندرانيان نه از نسل نياكان ايرانيان هستند و نه از نسل نیاکان تازيان. تپورها مانند كاسپى‏‌ها و ماردها (آماردها) يك ملت ماقبل آريايى‏ بوده‌اند كه توسط مهاجران آریایی به نقاط مرتفع كوهستانی رانده شدند. تردیدی نیست که ساکنین مازندران و گیلان، شامل اقوام كادوسيان، آماردها يا كاسپيان، تپوران و... همگی از اقوامی بودند که مالکین حقیقی سرزمین‌های آباد مازندران و گیلان بودند. استاد حسن پیرنیا نیز اذعان می‌کند که تپورها و آماردها و کادوسیان و... آریایی نبودند، بلکه از اقوام ما قبل آریایی ساکن در مازندران و گیلان بودند. از سویی دیگر روشن است که آریاییان پس از ورود به ایران، بر سر تصاحب مراتع و زمین‌های حاصلخیز با بومیان درگیر شده؛ به زور بر سرزمین کنونی ایران مالک گشتند.
                           http://www.adyannet.com/fa/news/11898?page=1

                           • مازنی ریکاپاسخ به این دیدگاه 22 4
                            يکشنبه 31 مرداد 1395-23:22

                            در ضمن مطلبی که شما عرض کردید از ویکی پدیا حذف شده، ظاهرا در مرحله ی اثبات رد شده

                            • پنجشنبه 4 شهريور 1395-6:0

                             با احترام به نظرتون.دوست ندارم شروع به اسم کتاب آوردن کنم.چون تایپ طول میکشه ولی مازندران از مادزندآریان تغییر پیداکرده که تقریبا زبان شناسان و باستان شناسان هردو پذیرفتند و نژادشون با گیلکها بسیار متفاوت البته تو دسته نه گروه هست.گیلکها هم‌مشخصا بسیار به قفقازیها از نظر ژنتیک شبیه هستن یعنی هستیم.البته ناگفته نماند از نیمه دوم قرن بیست میلادی و با پیشرفت علم ژنتیک که برخلاف تاریخ تحریف پذیر نیست ثابت شده آریاییان منشا از ازبکستان و سیبری ندارن بلکه از قفقازند.در علم پژشکی قانونی،جامعه شناسی و مردم شناسی بعد از هیتلر برای جلوگیری از تفکر نژادپرستانه اقوام هندواروپایی رو caucosianیا قفقازی مینامند.و مشخصا پارس ها یا پارت و ماد همچون کاسی ها یعنی گیل های امروز همه ازyخاص مردان قفقاز نشآت میگیرن و تفاوت در xدی ان ای مادر شده که معمولا تلفیقی میشه و چون xثابت و بی تغییر میشه برای همین بر اساسyدسته بندی میشویم.الان کل آریایی ها رو قفقازی مینامند چه گیل و چه پارس و غیره.البته ناگفته نماند زبان شناسان با ریشه یابی معمولا ارتباط گیل هارو به پارس ها نزدیکتر از گفته های قبل میدونن که منشا مشترک باشه.منشا مشترک نزدیکی زبان پارس و انگلیس رو میسازه ولی گیل و پارس بسیار شبیه ند نه امروز بلکه در کتیبه های هزاره ی اول پیش از میلاد مردمانی که جایگزین آماردها شدند بسیار زبانی نزدیک به پارسی داشتند.و ازین روی خیلی دیرینشناسان چون خنجی گیل رو میش قراول پارس در ماجرت دانسته و البته ژنتیک هم شباهت بسیار یا تفاوت جزیی دارد که احتمالا یکی شوند
                             البته از نظر ژتیک مردمان گیلک و پارس نزدیکترین براداان به گریس ها و آلمان های جنوبی هستند.سپاس

                          • شنبه 11 ارديبهشت 1395-18:38

                           درود به مردم با هوش و با فرهنگ مازندران و گیلان

                           • شنبه 21 فروردين 1395-1:47

                            ممنون از اطلاعاتتون من خودم اهل یکی از محلات اونجام و در صحت حرفاتون میخوام بگم که یه قبرستون داریم که هنوز دست نخوردست و چند قبر هست که قدمتش به هزاران سال برمیگرده البته باید اینو بگم که خیلی از نسلها هم در این منطقه براثر بیماریهای خطرناک از بین رفتن .

                            • شنبه 28 آذر 1394-7:52

                             آریایی ها بدوی بوده اند و بومیان ایرانی پیش از ورود آریایی ها تمدن خودشون رو داشتند . مارکرهای ژنتیکی هم نشون میده تاثیر چندانی بر نژاد بومیان نداشتند یعنی جمعیتشون هرگز بر بومیان غلبه نکرد. حتی مارکرهای ژنی مغول و ترک بیشتر از مارکر آریایی r1a1 در ایران وجود داره . در واقع آریایی ها به ترتیبی که ما نمی دونیم توانستند زبان خودشون رو در ایران گسترش دهند ولی بسیاری از اصول تمدن رو از بومیان گرفتند و خیلی از نمادهای تمدن های کهن را که در دوره آریایی ها هم تکرار شده می توانیم در آثار باستانی و چند هزار ساله ی برجامانده رد گیری کنیم .

                             • چهارشنبه 22 خرداد 1398-12:5

                              ...کی گفته نژاد ترکی و مغولی در ایران بیشتر پس اگه اینجوری چرا بیشتر مردم ایران چشماشون بادومی نیست و گونه ندارن ؟ ها جواب بده احتمالا تو از اون پانترک هایی...

                              • گیل آمردپاسخ به این دیدگاه 47 25
                               جمعه 2 بهمن 1394-15:45

                               ...
                               مردم شریف مازندران و گیلان آریایی هستند.
                               به کوری چشم شما پانترکهای...

                               • تپور مردیپاسخ به این دیدگاه 28 9
                                يکشنبه 14 شهريور 1395-15:41

                                از کی تا حالا آریایی شدیم خودمون خبر نداریم.آقای مثلا گیلک پان فارس.اما فارس نیمی جان ریکا،بور اتا جا دیگه مردمون ره فارس هاکن.ته گره

                                • گیلک کاسپیپاسخ به این دیدگاه 17 17
                                 چهارشنبه 5 خرداد 1395-22:19

                                 حالت خوبه ؟؟!!بچه تهرونی بیسواد

                                 • دوستدار تالش و گیلکپاسخ به این دیدگاه 11 3
                                  شنبه 13 آبان 1396-12:6

                                  بیا در یک دانشگاه با سواد از ادعاهایت دفاع کن. ...

                               • پنجشنبه 6 فروردين 1394-14:32

                                خوب بود ولی واضح تر صحبت کنید..

                                • يکشنبه 16 آذر 1393-18:19

                                 زنده باد مازندران و گیلان

                                 • جمعه 4 مهر 1393-7:25

                                  اریایی ها وقتی وارد ایران شدند قومی کوچ نشین و بدوی بودند و چطور ممکنه بلافاصله بر تمدن مردن بومی تاثیر گذاشته باشند ؟؟؟

                                  • دوشنبه 9 شهريور 1394-15:3

                                   بلافاصله نبوده دوست عزیز چون سیل جمعیتی آریایی ها خیلی زیاد بود و آریایی ها کوچ نشین نبودند بلکه اگر نظریه کوچ درست باشد یک بار برای همیشه به ایران کوچ کردند نه اینکه دائم کارشون کوچ باشه اونها قوم نبودند که سوار اسب و شتر بشن و دائم در حرکت باشند اونها یک نژاد بودند و سیل عظیمی از جمعیت که در پهناوری ایران ایران رو به مدرنیته و مدنیت رسوندند.


                                  ©2013 APG.ir