تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 4 ارديبهشت 1384-0:0

ويلا، فروشي!

تمامي ويلاها و مهمانسراهاي دستگاه هاي دولتي در سواحل درياي خزر به فروش مي رسد و وجوه آنها به خزانه واريز مي شود.


سيدضرغام عبداللهي مديركل دفتر سامانه ها و روش هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: براساس ماده89 و 145برنامه چهارم توسعه تمامي اقامتگاه ها، مهمان سراها و ويلاهاي ساحلي پس از قيمت گذاري و فروش، وجوه آنها به حساب خزانه كل كشور واريز مي شود. (kayhannews)


    ©2013 APG.ir