تعداد بازدید: 2232

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 4 تير 1383-0:0

بحران صندوقهاي قرض الحسنه به مازندران رسيد

پس از مشکلاتي که براي صندوقهاي قرض الحسنه در اصفهان،همدان،تهران و مناطق ديگري از کشور ايجاد شد،خبرنگار ما گزارش داد مؤسسات قرض الحسنه« آيندگان و پويندگان» در قائمشهردچار بحران شده است.


پس از مشکلاتي که براي صندوقهاي قرض الحسنه در اصفهان،همدان،تهران و مناطق ديگري از کشور ايجاد شد،خبرنگار ما گزارش داد مؤسسات قرض الحسنه« آيندگان و پويندگان» در قائمشهردچار بحران شده است.از سويي ديگر خبر رسيده که مؤسسه قرض الحسنه «گلبانگ جوان»در خيابان قارن ساري هم درقبال بازپرداخت موجودي هاي بالاي مشتريانش با مشکل مواجه شده است و تنها قادر است جوابگوي تعهدات پايين مردم باشد.يکي از مشتريان اين صندوق که در سراسر کشور 25 شعبه داردبه خبرنگار ما گفت:مدير جديد گلبانگ جوان که سعي مي کند با ظاهري موجه با مردم برخورد کند،بعد از گذشت نزديک به دوهفته فقط توانست مبلغ 300هزارتومان از کل موجودي 500هزارتوماني مرا بدهد و به هيچ وجه پاسخگوي مبالغ بالاتر نيست.

 - ()


    ©2013 APG.ir