تعداد بازدید: 1974

توصیه به دیگران 1

شنبه 7 آبان 1384-0:0

امروز در تاريخ : قيام داعي کبير

1176 سال پيش حسن بن زيد علوي-داعي کبير- در مازندران قيام کرد.


1176 سال پيش درچنين روزي ( 25رمضان سال250هجري قمري) «حسن بن زيد علوي » ملقب به داعي كبير قيام كرد. اين اميرعَلَوي پس ازاين كه آمل، ساري و ري را تحت سلطه خود درآورد با سپاه مستعين خليفه عباسي روبه رو شد.

 حسن بن زيد ازقواي خليفه شكست خورد چراكه طاهريان نيز به كنك سپاه خليفه شتافتند. سرانجام صفاريان هم دراين جنگ ها وارد شدند و حسن بن زيد به ديلم عقب نشيني كرد و بدين ترتيب تبرستان مدت20سال دراختيارو سلطه حسن زيد قرارگرفت.

 گفتني است كه پس ازمرگ حسن بن زيد و شكست برادرش محمد بن زيد از سامانيان تبرستان مدتي درسلطه سامانيان قرارگرفت تا آن هنگام كه ناصركبير قيام كرد و بارديگر دولت علوي را برقرار کرد.    ©2013 APG.ir