تعداد بازدید: 2729

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 8 تير 1383-0:0

آلودگي‌ آب‌ باعث‌ انقراض‌ نسل‌ سمور در مازندران‌ شده‌ است‌

نتايج‌ يك‌ تحقيق‌ نشان‌ داد: آلودگي‌ آبهاي‌ سطحي‌ باعث‌ انقراض‌ نسل‌ سمور در رودخانه‌هاي‌ غرب‌ مازندران‌ و كاهش‌ جمعيت‌ ماهي‌ها دررودخانه‌هاي‌ شمال‌ كشور شده‌ است‌.


آلودگي‌ آب‌ باعث‌ انقراض‌ نسل‌ سمور در مازندران‌ شده‌ است‌ نتايج‌ يك‌ تحقيق‌ نشان‌ داد: آلودگي‌ آبهاي‌ سطحي‌ باعث‌ انقراض‌ نسل‌ سمور در رودخانه‌هاي‌ غرب‌ مازندران‌ و كاهش‌ جمعيت‌ ماهي‌ها دررودخانه‌هاي‌ شمال‌ كشور شده‌ است‌. طاهرآقا فتحي‌، كارشناس‌ ترويج‌ كشاورزي‌ سازمان‌ جهاد كشاورزي‌ استان‌ تهران‌ در بخشي‌ از تحقيقات‌ خود با عنوان‌ »كشاورزي‌ پايدار با تاكيد بر استفاده‌ بهينه‌ از سموم‌ و كودهاي‌ شيميايي‌« با تاكيد بر اينكه‌ كودهاي‌ شيميايي‌ سبب‌ تخريب‌ حياتي‌ خاك‌ و تعادل‌ موجود در آن‌ مي‌شوند، مي‌افزايد: كاربرد نامتعادل‌ كودهاي‌ ازته‌ ممكن‌ است‌ سبب‌ كاهش‌پ‌ك‌ و كم‌ شدن‌ قابليت‌ دسترسي‌ گياهان‌ به‌ فسفر شود. همچنين‌ استفاده‌ مداوم‌ از كودهاي‌ مصنوعي‌ سبب‌ كاهش‌ عناصر كمياب‌ مانند روي‌، آهن‌، مس‌ و منگنز خواهد شد كه‌ بر روي‌ سلامت‌ گياهان‌، جانوران‌ و انسان‌ تاؤير خواهند گذاشت‌. دراين‌ تحقيق‌ آمده‌ است‌: مصرف‌ كودهاي‌ ازته‌ در شاليزارهاي‌ شمال‌ ايران‌ زياد بوده‌ و از طرفي‌ سطح‌ آب‌ زيرزميني‌ بالاست‌، بنابراين‌ امكان‌ آلوده‌ شدن‌ آبهاي‌ زيرزميني‌ به‌ نيترات‌ در اين‌ منطقه‌ زياد است‌. بنابر نتايج‌ يك‌ تحقيق‌، غلظت‌ نيترات‌ درچاههاي‌ آب‌ اطراف‌ شاليزارهاي‌ بابل‌ تعيين‌ و مشخا شد كه‌ بين‌ مصرف‌ كودهاي‌ ازته‌ و آلودگي‌ آبهاي‌ زيرزميني‌ به‌ نيترات‌ همبستگي‌ مثبت‌ وجود دارد. با توجه‌ به‌ حد مجاز ازت‌ نيتراتي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ سازمان‌ جهاني‌ بهداشت‌ 45 ميلي‌گرم‌ در ليتر مي‌باشد، 25 درصد از چاه‌هاي‌ نمونه‌برداري‌ شده‌ آب‌ مشروب‌ شهر بابل‌ داراي‌ غلظتي‌ بيش‌ از حد مجاز بود. همچنين‌ به‌ دليل‌ مصرف‌ زياد سموم‌ و كودها در استان‌ مازندران‌، آمار سرطان‌هاي‌ گوارشي‌ و تنفسي‌ چندين‌ برابر ميانگين‌ متوسط‌ كشور است‌. براساس‌ نتايج‌ اين‌ تحقيق‌، كودهاي‌ شيميايي‌ مصرفي‌ دركشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ و درحال‌ توسعه‌ سبب‌ تشديدخطرات‌ جاني‌ ناشي‌ از افزايش‌ اكسيد ازت‌ در اتمسفر و استراتوسفر مي‌شود. در استراتوسفر جو فوقاني‌ اتمسفر2ج سبب‌ كاهش‌ ازن‌ و در نهايت‌ افزايش‌ درجه‌ گرماي‌ جهاني‌ مي‌شود كه‌ اين‌ پديده‌ به‌ اؤر گلخانه‌يي‌ موسوم‌ است‌ كه‌ نتيجه‌ آن‌ عدم‌ ؤبات‌ آب‌ و هوا خواهد شد. شايان‌ ذكر است‌، در بدن‌ نيز مصرف‌ سبزيجات‌ يا آب‌ آشاميدني‌ محتوي‌ نيترات‌ زياد به‌ توليد ماده‌ نيتروز آمين‌ در سيستم‌ گوارشي‌ منجر مي‌شود كه‌ يك‌ ماده‌ سمي‌ خطرناك‌ و احتمالا سرطانزا است‌.


    ©2013 APG.ir