تعداد بازدید: 3923

توصیه به دیگران 2

چهارشنبه 10 تير 1383-0:0

طالب و زهره متولدشد

نوارجديد احمدمحسن پوروگروه شواش باعنوان «طالب وزهره» به بازارآمد


در اين اثر21مورد برجسته ازلحن هاي طالباکه در مناطق مختلف مازندران رايج است،با تلفيق اشعاري از کتاب«مثنوي طالب وزهره»دکتر فرامرز گودرزي به اجرادرآمده است.شعرهاي منتخب نيز به39بند تقسيم شده است.خوانندگي اثر را حسين علمباز وگردآوري وتنظيم را محسن پور برعهده داشته اند.گفتني است پيش تر نيز نوار دونوازي سرنا و دسرکوتن هم به وسيله شرکت شواش نوا(محسن پور)عرضه شده بود.نوازندگي سرنا را در اين نوارآقاجان فيوج زاده و رمضان کريمي برعهده دارند.


    ©2013 APG.ir