تعداد بازدید: 2693

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 9 خرداد 1385-0:0

پرده یی نیست که هست را بپوشاند

شعري از:مهرداد مهرجو،شاعر و منتقد ساروي.پرده یی نیست که هست را بپوشاند

پوشانیده فاصله را نگاهی             رَست!
بیداری اش بَر می گیرد ( پَر می گیرد )
پرنده اوج!


( باز - ی – بی پَر در آسمان باز پَر می گیرد بی سَر)
بی سَر پَر می گیرد         رازی اگر!
                                    هست
                                    پوشیده نیست


خبر!          کسی می گیرد
خطری که نیست هیچ            از پرده هم اثری


  باز یک فوج باز
  با ناز موج می گیرند در اوج
  پرواز اوج می گیرد در موج


باز پرواز در موج
باز دریا در اوج


( پرده یی نیست فاصله              را بپوشاند            هست )


هست         افق اینجا
باز نگاهی رَست آنجا©2013 APG.ir