تعداد بازدید: 3074

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 28 تير 1383-0:0

پروژه البرز درآمد کشاورزان را تا 70درصد افزايش مي‌دهد

توليد محصول به ازاء‌هرمترمکعب آب درايران يک سوم ميانگين جهاني است


ايجاد سد البرز در استان مازندران که در جنوب شهرستان بابل و منطقه مشترک با شهرستان سوادکوه در منطقه اي به نام پاشاکلا در حال احداث مي‌باشد به لحاظ آبياري نزديک به 70هزارهکتار از اراضي کشاورزي شهرستانهاي قائم‌شهر، سوادکوه، بابل، بابلسر و مناطق ديگر در استان مازندران نياز به طرح جامعي دارد تا بتوان ازطريق آن بهره برداري بهينه از تاىسيسات آبي را در قالب تشکلهاي مردمي ساماندهي نمايد که اين طرح در حال حاضر با عنوان پروژه مديريت جامع آب‌و خاک البرز در حال شکل‌گيري و اجرا مي‌باشد. ابوالحسن سلامي رئيس سازمان جهاد کشاورزي مازندران در اين رابطه مي‌گويد در حوزه آبريز پاشا کلا جمعا"‌15دهستان با 396 روستا و 77هزار کشاورز و بهره‌بردار وجود دارند اجراي طرح البرز از سال 2005 تا 2011 به طول مي‌انجامد و کل اعتبار پروژه مبلغ 190ميليون دلار و براي اجراي کانالهاي زير سد مي‌باشد که سهم تخصيص کشور ايران معادل 50 ميليون دلار و 140 ميليون دلار مابقي در قالب وام توسط بانک جهاني پرداخت مي‌شود. وي در مورد اهداف اين پروژه افزود: تبديل کشت سنتي به مکانيزه، اقتصادي کردن کشاورزي در اين حوزه، افزايش درآمد کشاورزان، کاهش هزينه توليد، استفاده بهينه از آب با افزايش بهره‌وري و حفظ آب‌و خاک از جمله اهداف اجراي اين پروژه است. ساتورا رئيس ژاپني هيئت بانک جهاني در اين زمينه به خبرنگار ما گفت:‌ايران يکي از 184 کشورعضو بانک است که از اعتبارات و نظرات کارشناسي جهاني در بخش‌هاي مختلف استفاده مي‌نمايد و پروژه مديريت جامع آب و خاک البرز به دليل شرايط و موقعيت خاص آن در خاورميانه ممتاز مي‌باشد به طوري که با اجراي اين پروژه درآمد 77هزار نفر بهره‌بردار و کشاورز در اين حوزه از 30 تا 70درصد افزايش خواهد يافت و اجراي اين طرح 7سال به طول خواهد انجاميد. پرويز ابراهيمي مديرعامل سازمان آب منطقه‌اي مازندران و گلستان نيز در اين رابطه مي‌گويد: سد البرز با ساختمان سنگ ريزه‌اي و با ارتفاع 83 متر و ذخيره‌سازي 122 ميليون مترمکعب در دست ساخت است و ميزان حجم آبي که با ساخت سد البرز مورد مديريت قرار مي‌گيرد 380ميليون مترمکعب خواهد بود. علي فاتحي عبدالمکي معاون فني و اجرايي سازمان جهاد کشاورزي مازندران هم در اين زمينه اظهار داشت جامع بودن، هماهنگي بين دستگاهها و مشارکت مردم و بهره‌برداران 3ويژگي خاص اين طرح به شمار مي‌رود و بعد از اتمام پروژه و از شبکه 2 به بعد مديريت به دست بهره‌برداران مي‌باشد. پورزند از کارشناسان منابع آبي و مشاور شرکت مهاب قدس هم بر اين اعتقاد است که مديريت آبياري اراضي کشاورزي مهم‌ترين اصل در توسعه بخش کشاورزي است به طوريکه عدم استفاده بهينه از آب و نداشتن مديريت مشارکتي در سيستم آبياري از دلائل عقب‌ماندگي در بخش کشاورزي به شمار مي‌رود وي اضافه مي‌کند هم اکنون براي هرمترمکعب آب در کشور، نيم‌کيلوگرم محصول توليد مي‌شود در حالي که اين ميزان در دنيا 5/1کيلوگرم است بنابراين ترويج و اشاعه فرهنگ مشارکت در سيستم مديريت آبياري با اجراي طرحهايي همچون طرح جامع مديريت آب و خاک البرز بسيار ضروري مي‌باشد.


    ©2013 APG.ir