تعداد بازدید: 2111

توصیه به دیگران 1

شنبه 23 دی 1385-0:0

علي البدل به جاي اصلي

نتیجه انتخابات دريکي از مناطق فریدون کنار تغییر کرد.


پس ازبازگشایی وبازشماری صندوق های روستای کارگردمحله فریدونکنارتوسط هیات نظارت(زادگاه دکترحجت الله روحی ،نماینده بابلسروفریدونکناردرمجلس ) آقای علی روحی که به عنوان عضوعلی البدل انتخاب شده بود،به عنوان عضواصلی ونفرپنجم شورا ونقی اسماعیلی به عنوان علی البدل انتخاب شدند .

همچنین هیات عالی نظارت استان چندصندوق آرادرشهربابلسررابازگشایی وبازشماری کرد،که پس ازبررسی وبازبینی هیچ موردی را که باعث خدشه دارشدن آراشده باشد مشاهده نکرد ونتیجه آن رامورد تایید مجددقرارداد.

مهدی آزادی  - (arabinews@yahoo.com)


  • يکشنبه 24 دی 1385-0:0

    lotfan sandoghaje shahre sari ra baz konand ke khianate bozorgi be shahrvandane sari shode ast.


    ©2013 APG.ir