تعداد بازدید: 3281

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 1 مرداد 1383-0:0

ماه تی‌تی

اسدالله عمادي


ماه تی‌تی ماه تی تی / شكوفه‌ ی ماه Māhtiti ونِه می، ونوشه‌ی بُو / كه موهایش بوی بنفشه می‌دهد vene mi vanušee bu ونه چش ، عسل لار و / چشمانش به شیرینی عسل لارو ونه خنده، تجن او / لبخندش مثل رود تجن جاری است vene češ asale lare vene xande tojene ,u زنده لس لس میار پس / به آرامی ابرها را كنار می‌زند zande las las miyare pas شونه دریو / به دریا می‌رود šune dariu شونه ویشه / به بیشه می‌رود šune više شونه تا رودخونه‌ی لو / تا لب رودخانه می‌رود šune ta rudxunie lu تا بوینه افتاب ر / تا آفتاب را ببیند ta bavine aftabre «ماه تی تی : دنیا چه سرده / دنیا چه سرد است denya če sarde ورف و وائه / باد و برف است varfo vaee یخ لولك اَمه صدائه / صدای‌مان مثل قندیل یخ، سرد است yax lulak ame seduee ورگ حرف ، سرخی زخمه / حرف گرگ بوی خون می‌دهد varge harf serxiye zaxme شال حرف ، همه دروئه / حرف شغال همه دروغ است šale harf hame deruee دَر برو ، آفتاب ، ته چش سوئه» / بیا كه آفتاب ، روشنی چشمانت است dar beru aftab te češe suee ماه تی تی رِ ، عاشقی حال / ماه تی تی را آواز عاشقی māhtitire ašeği hal وَرْنه تا كوه / تا كوه می‌برد varne ta kuh وَرنه تا دشت / تا دشت می‌برد varne t dašt ونه لوچه، خنده جه مشت / در حالی كه لبانش پر از خنده است vene luče xande je mašt شُونه / می‌رود šune شُونه / می‌رود šune تا بپرسه ، عاشقی / می‌رود تا بپرسد كه عاشقی سبزه / سبز است سیوئه / یا سیاه یا به رنگ آبی دریوی اوئه / یا به رنگ آبی دریاست ta baparsw aše ašegi sabze sioee ya be range abiye darioe uee ماه تی تی ! عاشقی، لاله‌ی كوهه / عاشقی لاله‌ی كوه است گاه سرخه / گاه سرخ گاه زرده / گاه زرد است بی وفایی هم سیوئه / بی وفایی هم سیاه است زندگی گاهی سفیده ، گاه زرده / زندگی گاهی سفید است و گاه زرد است تی تی كاك رنگ و بوئه / رنگ و بوی گل تی‌تی كاك را دارد عاشق دل هم كهوئه / دل عاشق هم همیشه از درد كبود است ماه تی تی /شكوفه‌ی ماه ونه برمه ، وارش بو / كه گریه‌اش بوی باران را دارد و ونه خنده ، افتاب سو / خنده اش روشنی آفتاب را زنده لس‌لس ، میار پس / به آرامی ابرها را كنار می‌زند انه مه كش / به آغوشم می‌آید.


    ©2013 APG.ir