تعداد بازدید: 2175

توصیه به دیگران 1

جمعه 25 آبان 1386-0:0

همواره قرباني رفاقت ها بوده ايم

يادداشتي از: داوودعزتي - قائم شهر


استان مازندران علي رغم دارابودن ظرفيت هاي ممتازجغرافيايي واقتصادي همواره به دلايل مختلف بابي توجهي وبي اعتمادي مسئلان مواجه شده است؛ به طوري كه درهمه استانهاشاهدحركت وتلاش دستگاههاي اجرايي براي توسعه وپيشرفت هستيم امادرمازندران صرفا"به طرح هاي حاشيه اي وضعيف اكتفاشده است.

 متاسفانه موضوع مهمي كه نگارنده رابرآن داشت تاباقلم ناتوان خود واقعيتهاي تلخ مازندران رابه رشته تحرير درآوردآن است كه تعيين مسئولان بخش صنعت مازندران بيش ازآن كه براساس شايستگي هاي فردي ومديريتي باشدبرمبناي رفاقت هاي سياسي و دوستي هاي ديرينه است، كه اين امرباعث ايجاد مشكلات ونارسايي هاي زيادي درسطح استان شده است.

 مع الاسف بايداذعان داشت كه مازندران همواره قرباني رفاقت هاوبازي هاي سياسي بوده است .بنابه اظهارات يكي ازفرمانداران سابق،(فرماندار يکي از شهرهاي مرکزي مازندران که برسر همين رفاقت ها کنار گداشته شد) بودجه هاي مصوب دولت درسفراخير به مازندران به دلايل روشن ازشهرهاي مختلف كسر وبه سمت يكي ازشهرها هدايت شده است كه اين امربيانگربخشي نگري وكوته نظري برخي ازمديران استان بوده وبايد به هرطريق ممكن از روند به وجودآمده جلوگيري شود.

متاسفانه تصميمات يك جمع چندنفره دراستان باعث ايجاد خسارت جبران ناپذيري درسطح مديريتي واجرايي استان شده كه اگربه آن پرداخته نشود همه مامتضررخواهيم شد.

 گماشتن افرادضعيف وبي تجربه درمسئوليت هاي مهم اجرائي ،جلوگيري ازحضورافرادشايسته درمناسب مديريتي به بهانه هاي مختلف ،برخوردهاي كاملا سياسي بامسائل مهم وحياتي استان ازمهمترين معضلات فعلي مازندران است كه اين امرخودباعث هزاران دردسر ونارسائي هاي ديگردرحوزه اجرائي واقتصادي وفرهنگي واجتماعي خواهدشد.

 يكي ازموضوعات ومسايل اقتصادي استان تعطيلي واحدهاي بزرگ نساجي درمازندران است .كارخانجات نساجي مازندران ،گوني بافي،نساجي شماره1 ،ذغال سنگ البرزمركزي،دستمال كاغذي حريرازجمله شركتهاي مهم دولتي است كه متاسفانه به دليل سوءمديريت وفسادمالي به تعطيلي كشيده شده است ؛ درحالي كه تنهااموال وزمين هاي اين واحدهاميلياردهاتومان ارزش داشته به نوعي براي آن خواب ديده شده است!

مديريت صنايع استان كه بايدمتولي پيگيري اشتغال وتوليدصنايع باشدبه دليل كوتاهي ويابي اعتنايي به تعهدات باعث مرگ تدريجي صنعت درمازندران شده اند.

چگونه است صنايع نساجي اردبيل واصفهان باميلياردهاتومان بودجه دولتي راه اندازي مي شودولي صنعت ديرپاو نمونه نساجي درمازندران به دليل عدم توجيه اقتصادي بايدتعطيل شود؟

مديران صنايع ومسئولان استان اگرحرمت مردم وجوانان بيكاراين استان رانگه نمي دارندحداقل به احترام شعاررئيس جمهورمحترم وخدمتگزاركه جزخدمت به مردم به چيزي ديگرنمي انديشد و وعده راه اندازي مجددنساجي رابه مردم داده است تكاني به خودبدهند وازتضييع حقوق مردم مظلوم قائم شهروسوادكوه ومنطقه وعملي شدن قول رئيس جمهورمحبوب دفاع كنند.

هرچندمي دانيم كه آدم خوابيده رامي توان بيدار کرد اما آدمي كه خودرابه خواب زده هرگز. 


 • شنبه 26 آبان 1386-0:0

  از قلم گویایت ممنونم ایکاش چشم بینا و گوش شنوایی هم وجود داشت اما افسوس........

  • شنبه 26 آبان 1386-0:0

   راست وحسینی راگفتی خدا کند که مسئولین سر عقل بیایند


   ©2013 APG.ir