چهارشنبه 19 خرداد 1389-0:0

بی وفايی سیدحسن ؟بی تقوایی بعضي ها!

...آقاي صابري؛عجبا!خودسری وحریم شکنی را فرمودید حرکت خودجوش ومردمی!؟ آیابه شعور و فهم مردم هم فکرکرده اید؟!(يادداشتي از سیاوش اسلامی سوادکوهی در نقد اظهارات علي صابري،مسئول اصولگرايان استان مازندران )


مازندنومه:پس از اظهار نظر علي صابري-دبير جامعه اسلامي مهندسين مازندران- عليه سيد حسن خميني که روز 17 خرداد در مازندنومه پخش شد،کامنت ها و مطالب گوناگوني از سوي منتقدان صابري و در رد نظرهاي وي به دست ما رسيد.بيشتر کامنت ها را که حاوي توهين و ناسزا به شخص مهندس صابري نبود،پخش کرديم و بعضي ها را نيز با اديت وحذف بخش هايي، انتشار داديم.

در همين زمينه دو يادداشت نيز به دست ما رسيد.نخست يادداشتي از سوي دکتر سيف الرضا شهابي که روز سه شنبه پخش شد و يادداشت انتقادي حاضر که از سوي يک روزنامه نگار مقيم ساري به دست ما رسيده است.در نوشته زير نويسنده مدعي شده حرکت روز 14 خرداد خودسري بوده و خود جوش نبوده است.اصل يادداشت را بخوانيد.

---------------------------

دفاع آقای صابری -دبیرجامعه مهندسين مازندران-از بهم زدن سخنرانی سیدحسن خمینی حیرت آور است!ظاهرا" مواضع اصولی سیدحسن به عنوان فرزندیادگارخمینی به ذائقه ی مدعیان اصولگرایی خوش نیامد و آنها راغضبناک وعصبانی نمود و چون این گونه است پس شایسته ی هرآنچه اتفاق افتاد،می باشد!

نگارنده ازدوستداران واز وفاداران راه و اندیشه ی حضرت امام خمینی وکسی که سیدحسن را در مدت تحصیل دانشگاه ازنزدیک می شناسم همواره برخویش می بالم که تداوم راهش دردوستی به راه آن امام سفرکرده وتکریم ازنواده ی شایسته اش باشد.

جای بسی تاسف است کسی داعیه ی اصولگرایی را داشته باشد اما برای پیش برد مقاصدسیاسی اش، با تمسک به بعضی ازعناوین برای منکوب کردن جریانی سیاسی ،ازخودسری ها و خیره سری ها و قانون شکنی ها استفاده کنيد.

 در واقع  شما دلچرکين ابرمردی هستيد که به جريان شما اخم کرد واين گونه قضيه راتوجیه و بی تقوائی مي کنید!

جناب صابری!آنهایی که چنین کردندبی تردید زهرکین خود را در چنین روزی ازنواده ی خمینی تعقیب می کردند.

بدانیدخودسری وقانون شکنی درهمه جامذموم است و پایبندی به راه و روش حضرت امام ،به داشتن پیشوند و پسوند اصولگرایی نیست.

همان تقوای الهی است که مقام معظم رهبری درتداوم راه حضرت امام بدان اشاره داشتندکه نجات بخش دین ودنیای ماست که درفرمایش هاي جنابعالی متاسفانه دیده نمی شود!

عجبا! خودسری وحریم شکنی را فرمودید حرکت خودجوش ومردمی!؟ آیابه شعور و فهم مردم هم فکرکرده اید؟!

نکندحضرت عالی هم درآن حرکت خودجوش(!)یا زودجوش(!)شرکت داشتید؟ ازاینکه بادفاع بد از میراث گرانقدرامام سفرکرده ی مان کاری می کنید که دل دشمنان راشادمی کنیدمتاسف می شویم!

ما از اینکه کینه ها وحقدهای فروخفته عیان می شود خوشحالیم که چه بسا اگر با این حرکات ضدمردمی وخودسریها،راه فلاح ورستگاری بدست می آمدمطمئنا شعبان بی مخ ها امروزبر جامعه ی ماحکومت می کردند.

آری سید حسن بی وفا نیست،سیدحسن خون خمینی و امام خونین کفنش حسین بن علی(ع) رادر رگ هایش دارد.

 تا پرچم خونین حسین(ع)برتارک گنبدطلایی رنگش نصب است دردفاع واقعي ازائمه اطهار(ع) و ولایت می جوشد امانه براي باورهای کاسبکارانه ی دنیایی بعضی از به نان رسیدگان که او راهش و عملش را مبرای ازآن می داند،واینجاست که راه خمینی وپیروانش با پستونشین های زاهد و تسبیح به دستان خلوت نشین راهی متفاوت می شود!تابلکه درچنین روزی باجمع کردن جمعی اندک که شاید بخشی از انتقام فروخفته ی خویش راجهت تست جامعه به نمایش بگذارد.یاشایدبه ویرانگری وهمناک خویش بخواهدهمه را در دریای بلازده بحران و فقر و بدبختی گرفتارنماید! آری آنجاسیدحسن خمینی نبود و نخواهدبود....