چهارشنبه 4 آذر 1383-0:0

چه كسي بايد جلوي گزارش كذب مديران را بگيرد؟(2)

حيدر صالحي - قائمشهر


از قديم بزرگان گفته اند كه كسي كه صداقت ندارد دچار تناقضات عديده اي ميشود بويژه در گفتار! با استفاده از همان شماره اول باصطلاح خبرنامه سازمان جهاد كشاورزي مازندران ميتوان به اين تناقضات برخورد كه منباب نمونه: 1- در صفحه 7 خبرنامه سلامي لمراسكي در ديدار با مسئول سازمان حفاظت محيط زيست كشور و براي اينكه تاييديه اي براي كارآئي خويش از ايشان هم بگيرد از جمله افتخارات خويش را طرح توسعه كاربرد مواد بيولوژيك عنوان ميدارد و ميگويد كه براي اهميت محيط زيست و بهداشت و سلامت جامعه از مصرف سموم شيميائي در مبارزه با آفات نباتي اقدام نموده است كه كاهش 65 درصدي مصرف سموم شيميائي در مازندران را در پي داشته است!؟! ولي در همين شماره در صفحه 5 طي تناقضي آشكار بر عكس اين نظر و آمار معتقد است كه بايد نهاده هاي كشاورزي مثل سم و...افزايش يابند!!!!!! خوب شما مخاطب عزيز اين شيوه را شيوه چه كساني ميدانيد؟! در تاريخ به چنين مرداني چه ميگفته اند؟! باري بهرجهت هر جا كه لازم و مصلحت صرفا پست و مقام خود باشد را بايد ملاك قرار داد !!!! وجود اين تناقضات بيانگر دو حالت است يا اين آقايان از علوم جديد اطلاعي ندارند و يا اينكه عمدا اين تناقض را دارند چرا كه نان بنرخ روز ميخورند و در واقع با گزارشات كذب در صدد فريب افكار عمومي اند ! 2- از جمله تناقضات ديگر در همين يك شماره و يك صفحه و در طي چند سطر اين است كه ايشان در يك جا براي جلب راي و نظر كشاورزان با تمجيدهاي غيرواقعي ميگويند : « كشاورزان مازندران خودشان با تجربه هستند و آنها به ما سفارش ميكنند و....» ولي در چند سطر قبل در پاسخ به يك سوال ديگر پايين بودن سطح آگاهي كشاورزان را از مهمترين مشكلات بخش كشاورزي استان عنوان ميكنند!!! عجبا وقتي بحث مشكلات و قصور و تقصيرميشود كشاورزان مقصرند ولي وقتي ضرورت ايجاب كند كه با جلب نظر آنان براي آتيه و ارتقاء خود برنامه ريزي كرد آنوقت كشاورزان نه تنها مشكل نيستند و ناآگاه بلكه مجرب هستند و حتي توصيه كننده به مسئولين !!!!!! قربان برم خدا را يك بام و دو هوا را! 3- ايشان در ادامه طي توصيه اي به كشاورزان ميگويند كه تلاش نمايند از كود شيميائي زياد استفاده ننمايند چون در جهت تجزيه شيميائي خاك اثرات منفي دارد ولي در همان صفحه باز براي رشد كشاورزي درست عكس اين نظر را توصيه ميكنند . عين جمله ايشان را نقل ميكنيم « ما ... با سياست حمايتي سطح زير كشت ارقام پرمحصول را توسعه دهيم يعني با افزايش ! نهادهاي كشاورزي كود و سم و.... » بالاخره آقاي رئيس كشاورزان از كود و سم استفاده كنند يا خير ؟ شما كه در اين مسئله بديهي علمي هنوز ديد درستي نداريد و صرفا طوطي وار مطالبي را كه از ديگران شنيده ايد يا خوانده ايد سرهم ميكنيد چرا مسئوليت را رها نميكنيد كه ديگراني كه بيشتر ميفهمند و از شما متخصص تر هستند بيايند( والآن هم در سازمان شما در گوشه و كنار دارند گرد و خاك ميخورند و شما از ميدان دادن آنها ميترسيد)... اگر راست ميگوئيد ! 4- متاسفانه اين تناقض گوئي آنقدر زياد است كه نه وقت و نه حوصله آن است كه به همه آنها پرداخته شود حتي دامنه اين تناقض گوئي به مديران ايشان هم كشيده شده است في المثل در همان شماره اول در صفحه 7 از قول مدير آبخيزداري ايشان آ مده كه علم آبخيزداري علمي نوپاست و سابقه رشد 25 ساله دارد ولي در چند سطر بعدي ميگويد كه مسائل آبخيزها از قرن ها و يا دهه هاي گذشته وجود داشته ... يكدفعه از قرنها به دهه ها ميرسد + اينكه اين تناقضات را شايد بتوان اينگونه توجيه كرد كه اين آقايان طرفه با شنيدن چند نظر از موضوع و بدون درك درست و همخواني صحيح اين نظرات بدليل بيسوادي هرچه كه در ارتباط با مسائل مربوطه شنيده اند را ميگويند ! وگرنه معني ديگر اين تناقضات چيست ؟! 5- باز هم مدير آبخيز داري ايشان يعني موسوي تاكامي طي يك اظهار نظر غيركارشناسي و بدون رعايت انصاف علمي طي مقايسه اي ايران را در علم و مطالعه آبخيزداري پيشرفته تر از ديگر كشورها ميدانند!!! لابد چون ايشان مديرند اينجوري است وگرنه ...!! تازه مقايسه واقعي علمي در صورتي ممكن است كه اولا ايشان از ديگر كشورها اطلاع كافي داشته باشند و همچنين از كل كشور ايران و بعد دست به اين مقايسه بزنند. در صورتي كه ايشان حتي ليست پروژه هاي تحت مديريت خويش را درست نميدانند و كارشناسي از مجموعه ايشان ميگفت كه براي يك جلسه اي كه ايشان ميخواهند شركت كنند ما بايد تمام كاغذ ها را زير و رو كنيم تا يك اطلاعاتي را در حجم عمليات جمعبندي كنيم و به ايشان بدهيم! آيا واقعا اين انصاف است و اين مديران اسلامي اند و جهادي و ميتوانند مشكلات استان را حل و فصل كنند؟!! 6- باز هم ايشان در ادامه تناقضات يكجا ميگويند كه :«... حجم اعتبارات...در سال 76 به بعد افزايش چشمگيري داشته است ...» و در جاي ديگر در ادامه همين مصاحبه ميگويند كه «... عدم وجود سرمايه گذاري مناسب... قابل توجه نبودن اعتبارات آبخيزداري و...از جمله ضعفهاي آبخيزداري استان است» ! عجب . افزايش دارد! كم است !! باز در دو سه سطر پايين تر اظهار ميدارد كه « ...اعتبار قابل توجه ملي و استاني جهت انجام عمليات آبخيزداري نقاط قوت حوزه آبخيز مازندران است » ديگه ما چيزي نميگوئيم خودتان مقايسه و قضاوت كنيد كه در يك صفحه خبر نامه و در يك مصاحبه چقدر تناقض جدي و آشكار بايد وجود داشته باشد؟! اين سلسله گزارشات ادامه دارد... جمعي از كارشناسان استان مازندران

حيدر صالحي - (abojahlesalami@yahoo.com)