جمعه 22 آذر 1392-1:46

من سرهنگ نیستم

هياهو برای برداشتی انحرافی

هرگونه برداشت انحرافي و تفسير به رأي از جمله ی هوشمندانه رئيس جمهوری محترم نه تنها ظلم به انديشمندان كشور است، بلكه جفايي مضاعف در حق نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي ايران اسلامي است كه بخش بزرگي از آنان آرای ارزشمند خويش را به دكتر روحاني تقديم نموده اند و از حاميان مؤثر دولت تدبير و اميد هستند


 مازندنومه؛ مهرداد ابراهيمي، مدرس علوم سياسي دانشگاه:گهگاهي محافل و رسانه ها به بهانه هاي مختلف تكه كلام هايي از رئيس جمهوری كشورمان - دكترحسن روحاني- را به بوته ی نقد كشيده، بدون آنكه به بطن كلمات و جملات ايشان توجه عميقي شود ، عده اي با چهره اي حق به جانب و با پيشداوري و بدون علم به موضوعات تخصصي در حيطه مسائل سياسي ، امنيتي و اجتماعي قلم فرسايي مي نمايند.


يكي از موضوعاتي كه پس از مناظره انتخاباتي و همچنين در گزارش صد روزه رئيس جمهوری بيان شد و برخي افراد با برداشت وارونه سعي در نشان دادن تقابل فكري آقاي  دكتر روحاني با نيروهاي نظامي و امنيتي كشور را دارند ، جمله "من سرهنگ نيستم "  است كه جا دارد توضیحاتی را ارائه دهم:


               همانگونه كه مردم فهيم كشورمان مي دانند آقاي دكتر روحاني ، يكي از امنيتي ترين چهره هاي كشور است با مسئوليت هايي نظير : دبيري شوراي امنيت ملي ، عضويت در شوراي عالي دفاع و پشتيباني جنگ تحميلي و همچنين كميسيون هاي اجرايي مرتبط با دفاع مقدس در مجلس شوراي اسلامي و يقينأ نمي تواند مخالف نظاميان و نظامي گري وسرهنگ و سرداران باشد .


جمله تاريخي "من سرهنگ نيستم" ملهم از تئوري ها و روشهاي تجربه شده "ميليتاريسم" در برخي كشورهاي جهان است كه در اينجا براي روشن شدن موضوع به تعريفي كوتاه از ميليتاريسم و "حكومت هاي ميليتاريزه" می پردازم.


ميليتاريسم از لحاظ سابقه تاريخي به گرايش نظامي دولت آلمان برمي گردد. "بيسمارك" يكي رهبران آلمان معتقد بود كه : تاريخ از طريق خون و شمشير حركت مي كند .


شروع جنگ هاي جهاني به وسيله آلمان ، گرايش هاي ميليتاريستي در اين كشور را تحريك نمود و گسترش ميليتاريسم در اروپا يكي از زمينه هاي پيدايش فاشيسم بودكه جنبشهاي فاشيستي از رسوم نظامي اقتباس كردند و استبداد نظامي را مورد ستايش قرار دادند .


بنابراين در تعريف ميليتاريسم مي توانيم بگوئيم : سياستي است كه دول سرمايه داري آن را داير برتحكيم و تقويت نيروهاي نظامي دانسته و از از نيروهاي نظامي مستبد در امور سياسي و اجتماعي استفاده مي کنند.


 پرواضح است كه ميليتاريسم در عمل منجر به استقرار سيطره ارتجاعي ترين ، مستبدترين و متجاوزترين عناصر سرمايه انحصاري بر حيات و منابع اجتماعي و سياسي كشور مي شود.
با اندك تأملي در پيشينه و تعريف ميليتاريسم به راحتي در مي یابیم که رئيس جمهوری  جمله " من سرهنگ نيستم " را نه تنها به معناي سطحي كلمه و در جهت  تضاد با نيروهاي نظامي به كار نمي برد، جمله ی ايشان ترجمان روشني از مقابله با نفوذ آن دسته از نيروهاي نظامي است كه در شيوه زندگي سياسي و اجتماعي، قائل به ارجحيت امور و بودجه هاي نظامي و امنيتي در مقابل بودجه و برنامه ريزيهاي فرهنگي ، رفاهي و عمراني هستند .


كما اينكه امروزه شاهد اين مدعا كشورهايي هستند كه با روش ميليتاريزه اداره مي شوند و همه موضوعات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، معيشت و كرامت و زندگي شرافتمندانه مردم در ذيل برنامه هاي نظامي و تسليحاتي شان قرار دارد .


يكي از راه هاي اندازه گيري نظامي گري درصد درآمد سرانه هزينه شدهء كشورها در زمينه نظامي و تسليحاتي است. كره شمالي – آنگولا – اريتره – عربستان سعودي – عمان – قطر – اسرائيل و اردن از جمله كشورهايي هستند كه بودجه و رفتارهاي نظامي شان بر ساير امور مملكتي از جمله آزاديهاي مشروع مدني و حقوق شهروندي  تقدم دارد .


بي شك با تعريف فوق نگراني رئيس جمهور انديشمندمان از احياي ميليتاريسم رضاخاني و استبدادسالاري است و بايد نيك بدانيم در عصر كنوني توسعه همه جانبه در سايه ی صلح ، آرامش ، گفتگو و در عين حال حفظ هوشياري و آمادگي هاي دفاعي قابل  دستيابي است .


لذا هرگونه برداشت انحرافي و تفسير به رأي از جمله ی هوشمندانه رئيس جمهوری محترم نه تنها ظلم به انديشمندان كشور است، بلكه جفايي مضاعف در حق نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي ايران اسلامي است كه بخش بزرگي از آنان آرای ارزشمند خويش را به دكتر روحاني تقديم نموده اند و از حاميان مؤثر دولت تدبير و اميد هستند.


 معتقديم اين قشر آگاه جامعه بر اين باورند كه هرگز نبايد افكار بلند خويش را با مقاصد حزبي و جناحي جرياني خاص گره بزنند .


  نيروهاي نظامي همواره با عمل به وصيت سياسي-الهي امام خميني (ره)  به دور از هرگونه سياست زدگي در چارچوب اختيارات به انجام وظايف خطير خود خواهند پرداخت و اميد است كليه نيروهاي زحمتكش ، مخلص و وفادار به انقلاب اسلامي ، امام راحل و مقام معظم رهبري همچنان كه در سايهء وحدت و همدلي مي كوشند همواره در راستاي اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي كوشا و پويا باشند .