پنجشنبه 27 اسفند 1383-0:0

اطلس رسانه اي كشور تهيه مي شود -كردان

معاون مازندراني امور مجلس و استانهاي سازمان صدا و سيما از طراحي اطلس فرهنگي كشور خبر داد.


علي كردان گفت: اطلس فرهنگي به اطلس رسانه اي تبديل خواهد شد. وي افزود: در اطلس رسانه اي، استان هاي مختلف كشور ظرفيت ها و داشته هاي خود را عرضه مي كنند. وي با اشاره به فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و نقش مازندران در عرصه تعاملات فرهنگي با آسياي مركزي افزود: مازندران در حال حاضر به عنوان حوزه تمدني جديد بين آسيا و اروپا نقش آفريني مي كند. كردان با تشريح مزيت هاي مازندران در بخش هاي مختلف بر لزوم بكارگيري اين مزيت ها در فرآيند توسعه كشور تأكيد كرد.