سه شنبه 9 تير 1383-0:0

بي احتياطي راننده كاميون برق قائمشهر را قطع كرد

رعايت نكردن مقررات راهنمايي ورانندگي باعث برخورد يك دستگاه كاميون با سواري و تيربرق و قطع برق دربخشي از مناطق قائمشهر شد


بي احتياطي راننده كاميون برق قائمشهر را قطع كرد رعايت نكردن مقررات راهنمايي ورانندگي باعث برخورد يك دستگاه كاميون با سواري و تيربرق و قطع برق دربخشي از مناطق قائمشهر شد. دراين حادثه يك دستگاه كاميون وولو حامل سويا به شماره «22674 تهران ب» به رانندگي حسين ترابي، كه از بهشهر عازم تهران بود، دركمربندي غربي قائمشهر ضمن برخورد با يك دستگاه پيكان سواري و يك اصله تيربرق دركنار جاده واژگون شد. درپي وقوع اين سانحه، برق بخشي ازمنطقه كمربندي غربي قائمشهر و روستاهاي بالاتجن و كفشگر كلا بزرگ به مدت 5 ساعت قطع و راننده وكمك آن زخمي شده و خساراتي به امور توزيع برق، پيكان سواري و كاميون وارد شد. بهمن صادقي، رئيس بهره برداري امور توزيع برق قائمشهر درمصاحبه با كيهان گفت: دراين حادثه برق 20كيلو ولت خط درمدار خرما كلا و شهيدمهدوي قائمشهر قطع شد و بخشي از مناطق كمربندي غربي و روستاهاي بالاتجن و كفشگر كلا بزرگ به مدت 5ساعت از نعمت برق بي بهره شدند.