چهارشنبه 10 تير 1383-0:0

مازندراني ها در کجاي مجلس هفتمند؟

نماينده هاي مازندراني در مجلس هفتم نتوانستند در کميسيون هاي مختلف صاحب سمت شوندو بيشتر به عنوان عضو معمولي کميسيون ها برگزيده شدند


بنا بر گزارش ها قربانعلي نعمت زاده(قائمشهر،جويبار وسوادکوه)،محمد حسن جمشيدي اردشيري (بهشهر) و جعفرقلي راهب(تنکابن و رامسر)به عضويت کميسيون کشاورزي،آب ومنابع طبيعي درآمدند و عزت الله يوسفيان ملا(آمل) نايب رييس دوم کميسيون قضايي و حقوقي و شجاعي کياسري (ساري)عضو اين کميسيون شد.تنها اين انوشيروان محسني بندپئي(نوشهر) بود که نايب رييس اول کميسيون بهداشت و درمان شد. گفتني است قاسم زاده نماينده بابل به عنوان دبير مجمع نمايندگان استان مازندران انتخاب شده است.