جمعه 12 تير 1383-0:0

صدور گل‎ و گياه‎ از مازندران‎

بيش‎ از 100 هزار گلدان‎ گل‎ و گيـاه‎ زينتي‎ به‎ ارزش‎ 100 هزار دلار فـرورديـن‎ و ارديبهشت‎ امسال‎ از مازندران‎ به‎ خارج‎ كشور صادر شد .همچنين‎‎ در اين مدت‎ بيـش‎ از دو هـزار تن‎ محصولات‎‎ كشاورزي‎ شامل‎ مركبات , سيـب‎ , كيو, ي‎‎ توتون‎ , كشمش‎ , خـرمـا و چـاي بـه‎ ارزش‎ يك‎ ميليون‎‎ و 786 هزار دلار از اين استان‎ به‎‎ كشورهاي‎‎ حوزه درياي خزر صادر شد .