چهارشنبه 9 اسفند 1385-0:0

تِجن ِ لو

تبری سروده های مهرداد مهرجو،شاعر و منتقدجوان ساروی.


 1 بسِِِفتِه گو ره، مار

 بُورده گوگ

 گالش آمی

 اَئیی نیمو

 

 2 سِم زَندِه

 شِمِه یابو

 بینج ِ کَسو

خرمن ِ گِدارِِ

 

 3 کُنتا

 کِجِه بوردِه تشِ په

 اَمِه مله!

 * کُنتا : نام زادگاهم می باشد

 

 4 تِجن ِ لو

دَزوئه چِل و چو

 اَئیی سِل بیمو!!!

 

5 لینگ ره لینگچی

 تیم ِ تیمجار جه بیاردنه

 نِشاء سَر برسیه

 http://mehrpad.pendar.com/blog
 (peace_star19@yahoo.com)