شنبه 25 خرداد 1387-0:0

ساری،شهر بي دفاع

يادداشتي از:محسن مظلومي-ساري


ساری تنها شهری است که می توانید در وسط خيابان های آن رودخانه پیدا کنید! وسط بلوارش شام

بخوريد، در تاکسی نظرات سياسی تان را بگوييد و در ساحل آن برقصيد!

ساری تنها شهری است که در آن دو نفر روی دوچرخه می نشينند، چهار نفر روی موتورسيکلت،شش نفر

توی ماشين و  ۲۵ نفر توی مينی بوس مي نسينند و ۶۰ نفر سوار اتوبوس می شوند!

ساری تنها شهری است در دنيا که پياده ها حتما از وسط خيابان رد می شوند، اتومبيل ها حتما روی خط

عابر پياده توقف می کنند و موتورسيکلت ها حتما از پياده رو عبور می کنند!

ساری تنها شهر دنياست که در آن چراغ های راهنمائی و رانندگی بی معناست، چون همیشه خدا قرمزه!

ساری تنها شهری است در دنيا که همه صحنه های فيلم های بزن بزن را در خيابان های آن می توانيد

ببينيد، اما تماشای اين فيلم ها در سينما ممنوع است!

ساری تنها شهری است که مردم وقتی سوار تاکسی می شوند طرفدار براندازی هستند، وقتی به مهمانی

می روند اصلاح طلب می شوند و وقتی راه پيمايی می کنند، محافظه کار و و وقتی سوار موتورسيکلت می

شوند راست افراطی می شوند!

 و در پایان ساری تنها شهری است که در  آشپزخانه هاي آن  می توان سی دی خام و کارت اینترنت خرید!(kiapeynews)